Home

Konstruktivní vyučování

popření transmisivního vyučování (monologické metody, hotové poznatky) Zamyslete se nad tím, co spojuje tyto případy: Student fyziky, který nerozumí běžným fyzikálním procesům (např. střídání fází Měsíce) Žák, který témuž učiteli na stejnou otázku vBi odpoví správně a v Ch špatn Konstruktivistická pedagogika Pedagogické hnutí, které prosazuje ve výuce řešení problémů ze života, tvořivé myšlení, práci dětí ve skupinách a méně teorie a drilu. Způsoby výuky zdůrazňují manipulaci s předměty Konstruktivismus se nezaměřuje jen na obsah získávaných poznatků (na rozdíl od transmisivní školy), středem zájmu se stává proces poznávání. Hana Kasíková 3 uvádí předpoklady, ze kterých vychází konstruktivní vyučování: žák ví, má tzv. prekoncepty vyučování (pokud se objevuje skupinová práce, tak pouze jako zpestření hodiny) Převládající typ uspořádání výuky = skupinové vyučování (význam interakcí mezi žáky navzájem) a individuální práce Kompetitivní struktura: překonej ostatní žáky, překonej své kolegy Kooperativní struktura: důvěra vrstevnický Konstruktivismus je vzdělávácí teorie, která se vyvinula na počátku 20. století a na rozdíl od předcházejících teorií, což jsou kognitivismus a behaviorismus, přijímá skutečnost, že mozek se dynamicky mění. Na konstruktivismus navazuje konektivismus

je třeba zdůraznit, že J. A. Komenský: zavedl hromadné vyučování; systém ročníků, tříd, vyučovacích hodin; organizace školního roku; plánování cílů a obsahu vyučování na celý rok, měsíc, hodinu konstruktivní model škol Pozor, vyhledávač pracuje především na soubory uložené mezi lety 2008 a 2012, nové soubory nahrané od 1.1. do 1.7. 2013 z 99,5% nesnímá!!!, novější soubory nejsou problém Tab. 1. Porovnání transmisivního přístupu k vyučování s konstruktivistickým Podobnou tabulku jako autoři Molnár, Schubertová, Vaněk (2007) sestavil také Hejný a kol. (2004) Polaritní dipól Konstruktivistické vyučování Transmisivní vyučování 1 Hodnota poznání Kvalita Kvantita 2 Motivace Vnitřní Vnějš Opakem transmisivní výuky je konstruktivní výuka, která pracuje s předpokladem, že poznání si lidé vytvářejí tím, že neustále přebudovávají své dosavadní poznání. V konstruktivním modelu výuky se pracuje s tím, že žák má určité poznání a učitel vytváří podmínky pro to, aby žák mohl dosáhnout změny ve svém poznání (např. opravu, dosažení vyšší úrovně, prohloubení, rozšíření). Činnosti učitele bývají rozmanité a většinou vyjadřují roli pomocníka, rádce či průvodce psychologie vyučování, vycházejí ze tří základních směrů: - biologicko-evoluční - kulturně-sociální - technicko-systémový Lze je charakterizovat takto (Vyskočilová a Dvořák in: Kalhous, Z., Obst, O. a kol., 2002): Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování

 1. V kapitole Transmisivní a konstruktivní vyučování, učitel a žák autoři objas-ňují rozdíly mezi konstruktivistickým a transmisivním vyučováním, a to jak z pohledu žáka, tak i z pohledu učitele. V textu je zdůrazněna změna role učitele, spojená s přechodem ke konstruktivistickému pojetí výuky. Učitel s
 2. Konstruktivní vyučování tedy může obsahovat transmisi celých partií, může obsahovat i instrukce k řešení typických úloh. Dalším kritizovaným prvkem tradiční výuky je dril. Konstruktivisté tvrdí, že pouhý
 3. které vyučující do hodiny vědomě zavádí, ale i složky náhodné, které se během vyučování přihodí, a složky, kterých si vyučující ani nemusí být vědom. V publikaci Umění zážitku, zážitek umění [teorie a praxe artefiletiky - 2. díl] nalézáme pojem obsahu ve spojitost

Tomu přizpůsobujeme i náš přístup k výuce - chceme více konstruktivní než instruktivní formu vyučování. Každému poskytneme ze vzdělání všeobecný základ, a následně pořádnou dávku dovedností a znalostí ze zaměření, jaké si zvolí: přírodovědné, nebo společenskovědní Transmisivní i konstruktivní vyučování je ve výuce doplňováno didaktickými prostředky a metodami, mezi které řadíme i pracovní listy, které byly předmětem diplomové práce. Pracovní listy řada autorů řadí jako materiální didaktické prostředky využívané u tradičního vyučování při práci s textem (např Ve vyučování lze využívat především her, které rozvíjejí poznávací funkce dětí, ať už zprostředkovaně zajišťují jakýsi výcvik poznávacích schopností obecně (sem lze zařadit i hry volné - konstruktivní a námětové), anebo jsou konkrétně zaměřeny na osvojování, opakování a procvičování příslušného. Didaktika matematiky je vědecká disciplína zkoumající zákonitosti vyučování matematice v souladu s cíli vyučování určenými společností. Hejný M., Kuřina F.: Konstruktivní přístupy k vyučování matematice. Matematika, Fyzika, informatika, 1998, č.7, str. 385-395.

Konstruktivní přístupy ve vyučování geometrie na základní škole Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora 6.3 Konstruktivní vyučování 6.3.1 Cíle a význam, praktická ukázka III. Psychodidaktické souvislosti v procesu školního hodnocení 7. Pojetí hodnocení, hodnoticí cíle a strategie 7.1 Pojetí hodnocení v podání našich i zahraničních autorů 7.2 Funkce hodnocení s důrazem na formativní funkci 7.2.1 Funkce informativn Příklady axiomatických systémů. Instruktivní a konstruktivní vyučování. Moderní metody a formy vyučování matematice: Problémové vyučování, skupinová a samostatná práce žáků, projektové učení, programované učení, využití výpočetní techniky. Motivace, aktivizace a zpětná vazba ve vyučování matematice CACHOVÁ, J.: Konstruktivní přístupy k vyučování a Investigating teaching B. Jaworské. Matematika - fyzika - informatika, 1998/99, roč. 8, č. 2, s. 77-82. ISSN 1210-1761. Anotace: Informace o knize anglické autorky Barbary Jaworské: Investigating Mathematics Teaching. Uplatnění konstruktivistických přístupů v běžné Klíčová slova: vyučování, kvalitní učitelé, vzdělávání učitelů, vášnivé zaujetí pro vyučování A Passion for Quality: Teachers Who Make A Difference Abstract: This paper will suggest that in an age of mass education, increasing economic competition and challenges to the harmony and traditional social fabric of life, ensurin

Využití interaktivního prostředí www pro konstruktivní a projektové vyučování The usage of the Interactive www environment in the constructive and project oriented education. diplomová práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít. Text práce (12.19Mb) Abstrakt (79.70Kb Kritéria evaluace vyučovacího procesu. 03. 08. 2008. Autorka příspěvku se zaměřuje na evaluaci výuky v souvislosti s rozvíjením metakognice u žáků. Mnoha výzkumy bylo prokázáno, že pouhé pasivní přijímání poznatků a jejich následná reprodukce nepřináší žádoucí změny v oblasti učení žáků (ve smyslu. Při vzdělávání využíváme dlouholeté zkušenosti se systémem školství a způsoby vzdělávání, nové trendy a výzkumy. Aplikujeme principy výuky pedagogických směrů: Pedagogika Marie Montessori Otevřené vyučování Integrovaná tematická výuka Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení Konstruktivní vyučování 3. Didaktická transformace ve vyučování v matematice 4. Tradiční a současné trendy ve vyučování, instruktivní a konstruktivní vyučování 5. Vztah matematiky a didaktiky matematiky, princip práce učitele na SŠ 6. Role technologií při rozvoji matematické gramotnosti 7. Matematické myšlení a jeho složky 8 Dále se uvádí pojem podnětné vyučování jako realizace konstruktivních přístupů v praxi školy. Hodnotí se role množin v poznávacím procesu, role definicaúloh. Klíčová slova: didaktická transformace obsahu, struktura logická, struktura didaktická, podnětné vyučování, konstruktivní přístupy, definice,úloha

O nás | Výukové centrum Mělník

vysokÉ uČenÍ technickÉ v brnĚ brno university of technology fakulta informaČnÍch technologiÍ Ústav poČÍtaČovÝch systÉmŮ faculty of information technolog k vyučování matematice v rámci simulované výuky a rozbory výstupů jednotlivých studentů. Předmět poskytuje studentům základní informace o konstruktivistickém přístupu k vyučování HEJNÝ, M.; KUŘINA, F.: Konstruktivní přístupy k vyučování matematice. MFI 1998, č. 7, s. 385-395 Konstruktivní propojení má na tuto otázku speciální odpověď [7], podívejme se však podrobněji, jaké typy odpovědí vůbec existují - každá totiž vychází z jiné filozofie vyučování. Co je však důležité, z každé této filozofie vyplývají i odlišné způsoby hodnocení kvality výuky a vyučujících.. Deduktivní přístup je způsob vyučování, kdy aplikujeme definice na příklady, tedy postupujeme od obecného ke konkrétnímu. Induktivní přístup je opačný způsob, kdy se postupuje od analýzy jednotlivých příkladů k definici, tedy od jednotlivého k obecnému (Pasch, 1998)

Chlupa (1875-1965) je didaktika teorií vyučování, která řeší otázky funkcí, cílů, obsahů, metod, prostředků a organizačních forem vyučování - opírá se o logické a psychologické základy učení. Takto chápaná didaktika je zaměřena ke vzdělávacímu obsahu, což je patrné i z autorovy koncepce základního učiva Kreativní přístup ve vyučovacím procesu. S pojmem tvořivost se setkáváme stále častěji, nicméně mnohdy chybí její správná definice a využití v praxi. Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím), či invence, je zvláštní soubor schopností, které umožňují uměleckou, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost

Konstruktivismus ve vyučování matematic

Myšlení šesti klobouků (v originále Six Thinking Hats) je výborná kreativní technika, jejímž autorem je Edward de Bono. Tato technika je dnes již kultovní a v mnoha obchodních společnostech její princip hojně využívají pracovníci při poradách. Mám za to, že tato technika se dá velmi dobře využít i jako cvičení se Produktivní kultura vyučování a učení je dána zejména náročnými a motivujícími učebními úlohami, kognitivní aktivizací žáků, konstruktivní prací s chybami, rozvíjením žákovské metakognice a kumulativností učebních procesů, transferem naučeného aj. (srov. Janík, 2013) PEDAGOGIKA JAKO VĚDA A ŠKOLSKÁ PRAXE FRANTIŠ EK KUŘINA V učebnici Deset pohledů na geometrii [I] uvádím v průběhu výkladu názory čtyř autorů, kterými dokumentuji problémy vzdělání tak, jak je na základě mnohaletého prožíván í cítím. Anglický badatel Jacob Bronowski ve své monografii Vzestup člověka [2] např Vyučování smysluplné, přiměřené a s motivujícím hodnocením realizujeme naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporující kritické myšlení, interaktivní výuku a spolupráci. Podle F. Tonucciho (1994) je konstruktivní škola ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby.

Konstruktivní vyslovení neduvěry neboli konstruktivní votum neduvěry znamená, že parlament muže vyslovit neduvěru premiérovi, respektive celé vládě, jen za předpokladu, že se zároveň dokáže shodnout na jeho nástupci. Jedná se o jeden z institutu racionalizovaného parlamentarismu, které slouží ke stabilizaci a posílení pozice vlády - mají zabránit častým. Dobrý den, významy obou slov sice znám, ale v tom, jak je správně užít v různých spojeních, poměrně tápu. Co jsem pochopil, tak je-li nějaká činnost produktivní, znamená to, že je nějakým způsobem plodná, výnosná a může být zároveň i tvořivá. Konstruktivní činnost je pak činností pouze činorodou (tvůrčí) nebo tvořivou.<br /><br />Neměla by být v tom. Kooperativní vyučování, v České republice dosud ne zcela doceněný způsob výuky, je v zahraničí široce používáno. Jeho principy vychází z několika hlavních myšlenek. Základní z nich je, že rozvoj poznávání může jít ruku v ruce s rozvojem sociálních dovedností. Dokonce se mohou oba tyto směry vzájemně podporovat Direktivní a dialogická edukační strategie. Transmisivní a konstruktivní styl vyučování. 5. Chyba jako didaktický fenomén. Překonávání memických předsudků. Chyba žáka, chyba učitele. 6. Individualizace. Dvě dimenze individualizace. Vygotského zóna bezprostředního vývoje Při společné přípravě vyučování je žádoucí podobné chápání výuky a učení u spolupracujících pedagogů. Rozdílné styly výuky a odlišnosti v osobnosti učitelů mohou naproti tomu podnítit konstruktivní diskusi Pokud se však přístupy liší příliš, může se stát, že nebude existova

Konstruktivismus - PhDr

Konstruktivní přístupy k vyučování matematice a školní praxe. NLVM National Library of Virtual Manipulatives (Utah State University) Na těchto stránkách naleznete řadu apletů, podporujících různé aritmetické, geometrické a další modely. O jejich bližším využití viz článe • Párové charakteristiky vyučování: autoritativní - kooperativní, transmisivní - konstruktivní, humanistické - technologické, jejich klady a zápory. • Humanistické koncepce vyučování. • Pedagogická komunikace a interakce (orientovat znalosti podle stupně a oboru studenta) Zařízení výchovy mimo vyučování nové trendy (často módní) v zájmové činnosti nemohou ignorovat, ale mají je podchytit a využít ve své nabídce. Zahrnují činnosti, které vedou jak k poznání aktuálního společenského dění, tak i některých historických souvislostí. Pěstují vztah k vlasti, k mateřskému jazyku, k.

Konstruktivismus - WikiKnihovn

 1. Naučí se odlišovat konstruktivní a destruktivní komunikaci a také okolnosti, kdy kterou použít. Zlepší se v dosahování porozumění a v práci s mezilidskými vztahy. Ovládnou sociální vztahovou zpětnou vazbu, budou mít příležitost prozkoumat, jaký má konstruktivní a destruktivní komunikace vliv na průběh a výsledky.
 2. Konstruktivní vyučování. Festival chytrého učení aneb Škola hrou. October 17, 2016 · Představujeme vystavovatele - Nakladatelství Thovt Od počátku naší existence se snažíme nejen o vydávání dětské literatury, ale současně pro děti vytváříme motivační hry. Naší snahou je působit na jejich sociální cítění a.
 3. ative Relations. Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft. 1997, 38 (2), 69-76. ISSN 0723-4899
 4. Konstruktivní metody Celý seriál Aktualit Učitelského spomocníka zde v Moderním vyučování si kladl za cíl přesvědčit vás o tom, že výukové internetové projekty mají ve školních aktivitách své nezastupitelné místo. Postupně jsme se seznámili s mnoha zajímavými skutečnými projekty různých kategorií, náplní.
 5. a konstruktivní. Nejdříve se u dětí objevuje tzv. funkční hra. Už v prvním roce života si dítě hraje s vlastním tělem. Jedná se pouze o primitivní činnosti jako je kopání nohama a rukama, úchopy, broukání atd. Později se zabývá i předměty ze svého okolí (strkání předmět
 6. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2019. Hlavní prázdniny. Spolupráce školy a SRPD je velmi dobrá, vstřícná a konstruktivní. Dále spolupracujeme s Městskou policií Ostrava a Policii ČR
 7. Transmisivní či konstruktivní vyučování? Rozvoj znalostí, dovedností, kompetencí. Aktivní metody učení. Tipy pro nabývání sebejistoty v lektorské roli. Zvládání obtížnějších situací . Ladění stylu výuky účastníků. Metody práce v kurzu: Zjištění aktuálního stavu a vyjednání cílů programu

Postupy a metody práce ve vyučování matematice. Deduktivní a induktivní postupy ve vyučování matematice. Instruktivní a konstruktivní vyučování. Moderní metody a formy vyučování matematice: Problémové vyučování, skupinová a samostatná práce žáků, projektové učení, programované učení Konstruktivní přístupy k vyučování - ne jen matematice František Kuřina (Přírodovědecká fakulta UHK) V referátu budou sledována tato témata: Podněty (Komenský, Piaget, Dewey a další). Dva přístupy k vyučování (pouhé předávání poznatků - přirozený poznávací proces) Konstruktivismus ve vyučování matematice Doc. RNDr. Josef Molnár, CSc. Konstruktivismus směr druhé poloviny 20. století, který zdůrazňuje aktivní úlohu člověka, význam jeho vnitřních předpokladů a důležitost jeho interakce s prostředím a společností Postavení žáka a učitele ve vyučování - transmisivní škola, konstruktivní škola. Hodnocení výchovného a vyučovacího procesu - pojem hodnocení, formy hodnocení, prostředky, funkce, druhy. Globální výchova - výchovné postupy. Výchova a vzdělávání z pohledu práv dětí - základní principy, klasifikace práv v úmluvě

> Dítě, škola a matematika Konstruktivní přístupy k vyuč.-15% sleva. (konstruktivistické přístupy k vyučování) Předmětná hesla Studium a výuka Didaktika Matematika. Související tituly dle názvu: Dítě, škola a matematika Kuřina František, Hejný Mila Distanční vyučování - vyučovací hodiny budou on-line, informace - stránky školy a MS TEAMS. OPAKOVÁN Í: Učivo 6. - 8. ročníku (příprava k přijímacím zkouškám) Téma: Konstruktivní úlohy. Úkoly - průběžně při video-hodinách, ověřování vědomostí a dovedností prostřednictvím MS FORMS a MS TEAM Přírodovědné zájmové činnosti - vycházky do přírody, zimní měsíce, proměny přírody, zvěř v zimě, zimní spáči, pozorování a krmení stálých ptáků, stopy ve sněhu, jehličnaté stromy (plody), otužování, cvičení, lidské tělo, zdravá strava, proměny počasí, soutěže s přírodovědnou tématikou.

Vyučovací Metody; Dělení; Konstruktivní a Transmisivní

 1. Jsem zastáncem skupinové práce, projektového vyučování, konstruktivní metody výuky, výuky pomocí moderních pomůcek (počítače, interaktivní tabule, projekční technika). Chtěla bych, aby si všichni učitelé uvědomovali, že každá hodina by měla být velmi kvalitní a pr
 2. Jana Cachová, Konstruktivní přístupy k vyučování matematice a školní praxe, školitel prof. Kuřina (2004) Ivo Horáček, Intuitivní zákony v prostředí matematických křížovek, školitelka doc. Novotná (2004) Jana Horáčková, Změna pojetí výuky začínajícího učitele matematiky, školitelka doc. Kubínová (2004

Hejného metoda (principy (přátelské prostředí (učitel v roli: Hejného metoda (principy, klíčové kompetence, pomůcky, organizace výuky, pedagogické hodnocení, prostředí, spolupráce školy a rodičů, Semináře, pedagogický postup indukce, Buďme konstruktivní. Ale dobrá, lamentování nad stavem školství je jedna věc, ale ničemu moc nepomůže. Zkusil jsem to tedy konstruktivně. Kdyby mi někdo řekl, jak by měla taková kalkulačka v mobilu vypadat, aby byla pro školy přijatelná, snažil bych se ji vytvořit, abychom se aspoň někam pohnuli a nikdo už nenutil děti. Ostatní nejvíce se vyskytující faktory se rovněž objevily v analýze faktorů typických i pro výuku zeměpisu nejen konstruktivní metodou, ale rovněž metodou transmisivní (faktory 18, 57, 35 - ve vyučování byl splněn výukový cíl, ve výkladu bylo vše náležitě vysvětleno, celkové rozvržení vyučovací hodiny bylo.

Gymnázium J. K. Tyla - Čtyřleté gymnázium - Hradec Králov

Didaktická hra a její význam ve vyučován

- popište základní modely vyučování (transmisivní a konstruktivní) - vysvětlete postavení psychologie v systému věd, metody a odvětví psychologie 2. - charakterizujte biologické, psychické a sociální podmínky výchovy, konkretizujte je na profil žáka S Cyrilometodějská teologická fakultaUniverzity Palackého v OlomouciUniverzitní 244/22771 11 OlomoucIČ: 61989592+420 585 637 111dekanat.cmtf@upol.cz Teorie vyučování založené na aktivní tvorbě poznání žáka jsou obecně označované jako konstruktivistické teorie vyučování. Východiskem Podle Francesca Tonucciho, italského pedagoga a vědce, je konstruktivní škola ta, kde dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby j vyučování podle programu Montessori, Anglická třída, využití metody Clil Konstruktivní učení, založené na kooperaci s motivujícím hodnocením, chceme podporovat naplněním myšlenek pedagogického konstruktivismu, využíváním metod učení podporujíc

Vyučování je zaměřeno na zisk nových dovedností a vědomostí jak v oblasti jazykové - fonetika, gramatika, lexikologie, tak v oblasti obsahové - v rámci tématického celku, i v oblasti rozvoje osobnosti, pro kterou poskytuje konstruktivní kritiky a hodnocení, je procvičována prezentace a projev. · konstruktivní přístup - žák není nucen pouze přijímat, ale na základě svých zkušeností, vědomostí a schopností pomáhá konstruovat svoje poznání; je angažován v procesu, kdy objevuje, snaží se porozumět, řeší, komunikuje, zjišťuje, kombinuje, srovnává, koriguje názory, asociuje

kooperativní metody vyučování, praktické příklady (2h) užitečné formulovaný pedagogický cíl a volba didaktických metod (2h) některé metody podporující kritické myšlení (formulování otázek provokujících kritické myšlení, brainstorming, mentální mapy, práce s textem a analýza diskurzu, řízená diskuse) (4h Formativní hodnocení je integrální součástí vyučování, prostupuje učení, je neustálé, nikoli epizodické, zaměřuje se na proces učení. Když jsou součástí zpětné vazby procesní pochvaly a konstruktivní kritika a nechybí respekt, děti se nebojí chyb a dělají pokroky Takto pomáhá bořit onu zkostnatělou představu o vyučování v podobě oddělených tříd, oddělených předmětů a oddělených, tj. nespolupracujících, učitelů. Na všeobecné změny výukových metod bychom nemohli ani pomyslet, kdyby různé snahy o konstruktivní pojetí výuky neexistovaly již v minulosti

Absolvent UP v Olomouci, obor výchova mimo vyučování. 16 let aktivně vyučoval na ZŠ v Uherském Brodě, mezi lety 2000-2006 zastával funkci ředitele společnosti CEPR Uherský Brod, kde se věnoval zejména tvorbě a realizaci vzdělávacích programů pro pedagogy, žáky a studenty Pamatujeme si to asi všichni: se zazvoněním jsme museli zasunout kolena pod lavici, spolknout pravítko (rozuměj narovnat záda) a po zbytek hodiny se ani nehnout. Svačit během hodiny vyloučeno, ale totéž platilo i pro pití nebo odchody na záchod. Jak to chodí ve školách dnes a jak by to chodit mělo? Může učitel zakázat mému dítěti jíst a pít během vyučování. Studijní materiál 13. Řízení třídy, formy vyučování z předmětu Pedagogika jako věda o edukační realitě 1 (PDR_PER1), Pedagogická fakulta (PedF), Masarykova univerzita (MU Praktické vyučování, nedílnou součást programů středního odborného vzdělávání, je možné realizovat jak ve škole, tak na pracovištích zaměstnavatelů. Spolupracovat se zaměstnavateli školám přímo od konstruktivní zpětná vazba a hodnocení tak důležité pro hodnoceného i hodnotitele. Řada žáků, s nimi Odborník z praxe ve škole. Pro přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky ve školách je žádoucí využívat i vstupy odborníků z praxe, zástupců zaměstnavatelské sféry, do výuky. Odborník z praxe prezentuje některá témata nebo jejich části, doplňuje pohled o vlastní zkušenosti a pohled firemní praxe

Podzimní tvoření - Základní škola a Mateřská škola Benešov

Konstruktivní přístupy ve vyučování geometrie na základní

Mentor je obvykle zkušenější či starší člověk, který se stará o mladšího a méně zkušeného svěřence (), je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti.. Mentor se snaží svým chováním dát dobrý příklad, respektuje názory svých klientů, aktivně naslouchá, drží slovo, je důsledný a chápavý Žáci zde mají možnost zhodnotit průběh dne, vyučování, své práce a práce s ostatními. Mohou se vyjádřit k tomu, co se jim dařilo nebo co se naučili nového, komu chtějí poděkovat, případně zda někomu pomohli. Popř. mohou vyslovit přáni, co by se ještě chtěli dozvědět a naučit Média a internet jako vzdělávací instituce - 1. díl - Výuka prostřednictvím YouTube. Petr Procházka, 26. 9. (2012), Projektové vyučování - Moderní vyučovací metody , 7 644 zobrazení. Televize, časopisy, rozhlas, počítačové hry, sociální sítě, Wikipedie, YouTube a internet obecně - média jsou v dnešní době. Děti si budou moci svobodně zvolit činnosti, které jim budou vyhovovat: společenské hry, pohybové hry, konstruktivní hry, kreslení, poslech pohádky, hudby 15,30 - 16,00 - sebevzdělávací činnost. Věnujeme se zde přípravě na vyučování, procvičování jednotlivých předmětů podle potřeb dětí

Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Vzdělání. Diet Sayler studoval v letech 1956-1961 na Vysoké škole technické v Temešváru pozemní stavebnictví a malířství u Julia Podlipného.Již začátkem 60. let se vypracoval od akademického stylu přes románské a gotické architektonické elementy k abstraktní malbě, která byla v socialistickém Rumunsku označována jako západní dekadence a nebyla na oficiálních. Jednou z možností, jak naplnit konstruktivní pojetí výuky je projektové vyu čování. Projektové vyučování člení učební látku do jednotlivých vyučovacích předmětů, bloků, ve kterých fungují mezipředmětové vztahy. Žáci nememorují naučené, ale jsou nucen Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Učitel a jeho pedagogická činnost: Kompetence učitele, jeho sociální dovednosti 12.11.2014 Pavla Zieleniecová, MFF UK se vzdělává v kontaktu s nejnovějšími poznatky a teoriemi týkajícími se účinnosti vyučování, vzdělávání a výchovy v současné době, se rozvíjí prostřednictvím styku se svými kolegy, v procesu sdílení, příp. konstruktivní kolegiální konfrontací různorodých přístupů k vyučovací činnosti

Video: Muzejní a galerijní pedagogik

hodnocení, využívání formativního hodnocení při vyučování Øsledování pokroku žáků, plánování a realizování výuky sohledem na individuální potřeby žáka Øosobnostní rozvoj žáků se zaměřením na vzájemné vztahy Øpartnerský a konstruktivní přístup krodičů Výběr a další vzdělávání pedagogů Výběr pedagogů Noví uchazeči procházejí náročným výběrovým řízením. Každý pedagog Základní školy Parentes Praha se dále vzdělává ve svém oboru - absolvuje různá školení, sdílí své zkušenosti s ostatními atd. Pedagog ve škole Parentes nemá dosahovat pouze profesních kvalit, být dobrým učitelem či vychovatelem. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky Metody a způsoby podpory rozvoje mimořádně nadaných žáků na 1. stupni vybrané ZŠ v Plzeňském kraj -odstraňování únavy žáků z vyučování - řešení odpočinku dle individuálních potřeb - vytváření celkové pohody dětí - klidné hry na koberci, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek, rozhovory, vyprávění - stolní hry, hádanky, křížovky - konstruktivní hry, pexeso, kvarteta. Druhou možnou reakcí na nudu je stažení se do sebe. Žák reaguje na nepodnětnost vyučování tím, že si vytváří (generuje) vlastní vnitřní stimulaci například vlastní fantazijní aktivitou. Tato aktivita má někdy konstruktivní podobu, jindy jde pouze o únik

PPT - Základy didaktiky PowerPoint Presentation, free

Využití interaktivního prostředí www pro konstruktivní a

 1. Příprava na vyučování - didaktické hry, udržování pořádku ve třídě, v družině, v šatně, ve své tašce, seznámení se se školou - učebny, malujeme a vytváříme vlastní puzzle, konstruktivní stavebnice, textilní koláž, úklid družinové třídy před prázdninami
 2. Opět si děti volí nenáročné činnosti, při kterých vykompenzují zátěž z vyučování. Žáci si můžou kreslit, prohlížet časopisy, číst, odpočívat v křesle a relaxovat či se věnovat svým koníčkům. V nabídce nechybí stolní společenské hry, poslech hudby, konstruktivní hry, klidnější pohybové hry
 3. Taktika transakční analýzy Kniha je vynikající příručkou pro lektory, učitele dospělých i studenty andragogiky a dalších pedagogických oborů. Byla sestavena na základě komplexní teorie..
 4. odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb) relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků konstruktivní hry (stavebnice, lego, kostky) Prosinec. kouzelné Vánoce ve školní družině.
 5. 11. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku
 6. PedF UK. Obhájené disertační práce v roce 200. 4. BRDIČKA, B. Role. internetu ve vzdělávání (školitel: doc. Mošna) BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I. Aktivní konstrukce přírodovědného poznávání žáků primární škol

Kritéria evaluace vyučovacího proces

Konstruktivní život, kromě toho, že se v něm učíme žít svou každodennost, je součástí naší přípravy na okamžiky umírání. Koneckonců žijeme i ve chvílích, kdy umíráme. Dosud jsem se věnovali úvahám o potřebě věnovat pozornost životu, a ne jím jen tak procházet: o nutnosti žít, a ne jen nějak trávit čas RANNÍ DRUŽINA. příchod dětí do školní družiny. klidové a nenáročné činnosti odpočinkového charakteru - stolní a konstruktivní hry, společenské hry ve skupině, volné malování, četba knih a časopisů, rozhovory, hry na koberci, ranní cvičení. 7.35 - 7. 55 odchod dětí ze ŠD, dohled vychovatelek u šaten Družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny činnosti ve školní družině jsou zaměřeny na: vytváření a prohlubování vztahů se svými vrstevníky. Naše školní družina má dvě oddělení, která navštěvují žáci 1., 2. a 3. tříd. Kapacita družiny je 50 dětí Pravidla konstruktivní hádky se u různých autorů nepatrně liší, ale v podstatě jde o to, že hádka se má uskutečnit jen jako výsledek dohody obou partnerů, na vhodném místě ve vhodný čas. ŠVEC, V.: Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. MU Brno 1998

O nás Výukové centrum Mělní

 1. Jsou soustředěné ve třech třídách, kde probíhá činnost podle zájmu dětí (stolní hry, kreslení, námětové hry, konstruktivní hry, četba pohádek, video). V 7:40 hod. děti odcházejí na vyučování do svých tříd. Po ukončení vyučování (11:40 hod. nebo 12:35 hod.) předávají učitelé děti vychovatelkám do ŠD
 2. Nejen pedagogové mají k výuce svých kolegů co říct. Když se o slovo přihlásí žáci, má to pozitivní dopady. Přinášíme tipy a příklady dobré praxe, abyste si efektivní zpětnou vazbu od žáků mohli lépe představit
 3. snaze vybírat, co je pro učení nejdůležitější, přibližovat obor svým žákům a zaujmout je pro něj. Pro všechny současné přírodovědné obory ve školním kurikulu to vzhledem k.

Vysoké Učení Technické V Brn

Příprava na vyučování; Příspěvky družiny. Školní družina na statku. Naše školní družina navštívila statek v Rohoznici. Děti se seznámily s odchovem a krmením telátek. Dozvědět se více. Konstruktivní hry v ŠD. Dozvědět se více. Projektový den v ŠD Včely Zde probíhají odpočinkové, společenské a konstruktivní hry dle vlastního výběru dětí. V 7:45 hodin se seřadí a vychovatelka odvádí žáky do prvních tříd. Ostatní žáci odchází do svých tříd sami. Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky z prvních tříd a ostatní žáci přichází do ŠD samostatně Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. stolní hry aj.) - hádanky, luštěnky, křížovky, kvízy - tvořivé ,konstruktivní hry, pexesa, kvarteta - tematické hry - rodina, povolání..

Jak můžeme dosáhnout vynikající úrovně výuky? - Časopis Vesmí

aktivit, nebo si sami volili různé hry (např. konstruktivní, stolní, v herním koutku). Příprava na vyučování probíhala většinou formou vyprávění, rozhovorů a různých didaktických a společenských her, do kterých se zapojovaly rovněž vychovatelky. ČŠI pozitivně hodnot V semináři jsou studenti - na základě poznatků obecně pedagogických - konfrontováni s vybranými problémy didaktiky výchovy a vzdělávání neslyšících dětí a žáků (a obecněji dětí a žáků se sluchovým postižením) - to vše obecně i v podmínkách současného českého vzdělávacího systému