Home

Ve prospěch účtu význam

Ve prospěch a na vrub. Pojmy Má dáti a Dal se staly natolik známé, že se z oblasti osobních účtů rozšířily do celého účetnictví. Dnes je považujeme za naprostou samozřejmost. Na levou stranu MD v účetnictví zapisujeme přírůstek aktiv (např. nákup zboží), stáváme se dlužníky, proto se tento účet nazývá debetní Debet v účetnictví znamená Má dát (dluh) a v účetnictví představuje levou stranu účtu. [1] [2] Jeho opakem je dal , které v účetnictví představuje pravou stranu účtu. Obsa

Za tajemstvím pojmů Má dáti a Dal - uctovani

Sdružení Krajina - občanská organizace pro ochranu přírody

Osobní účet má význam uvedený v bodu 1.4 níže. kupní ceně z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího dojde k okamžiku pře-dání zboží prodávajícím přepravci k přepravě, příp. k okamžiku předání první zásilky zboží, pokud bude zboží doručováno ve vícero zásilkách, prodávajícím. zjištěného rozdílu zúčtuje ve prospěchl z Účtu bez dalšího Příkazu Klienta nejpozději 10. Obchodní den následující po dni převzetí Obalu od Klienta, a to i vpřípadě, že po zaúčtování rozdílu se Účet dostanedo nepovolenéhodebetu. Ozjištěném rozdílu BankaKlienta neprodleněinformuje Stejný význam jako Společnost ThePay má také realizovat platbu ve prospěch Partnera prostřednictvím Nadační brány implementované na 4.5 Partner je ze svého ThePay Účtu oprávněn provést Platbu elektronickými penězi ve prospěch ThePay Účtu jiných Partnerů Společnosti ThePay 7. Vklad prostředků hotovosti ve prospěch účtu vedeného Raiffeisen stavební spořitelnou a. s. zdarma III. Raiffeisenbank si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit Reklamní akci. O případné změně Vás informuje prostřednictvím webových stránek www.rb.cz . Účinnost změny nebo ukončení nastává momentem zveřejnění informace

Nemá žádný jiný význam, je pouze pro vlastní potřebu uživatele při případném tisku. Obrat na vrub: Suma částek transakcí na vrub vybraného účtu za zvolené období. Obrat ve prospěch: Suma částek transakcí ve prospěch vybraného účtu za zvolené období. Počáteční zůstate ve prospěch člověka, utilitářské pojetí ochrany přírody, ochrana přírody má význam pouze z hlediska budoucího využití lidstvem vložil uživatel David Vála a ověřil editor » benefit of mankin Výstavce akreditivu se ve smlouvě o otevření akreditivu zavazuje vůči příkazci vystavit na jeho žádost a účet ve prospěch třetí osoby akreditiv a příkazce se zavazuje zaplatit výstavci akreditivu odměnu (§ 2682 NOZ). Výstavce akreditivu pak oprávněnému v písemné formě oznámí, že v jeho prospěch otvírá akreditiv

Aglomerace, městská aglomerace je buď seskupení vzájemně

Číslo účtu Kód banky 3 5 0 0 a v souvislosti s výše uvedeným žádám o výplatu peněžních prostředků, prodej Cenných papírů a výplatu peněžních prostředků ve prospěch Nadace Terezy Maxové dětem na číslo účtu: 2323232323/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s V posuzovaném případě soud prvního stupně učinil skutkový závěr, že z účtu u peněžního ústavu majitelky D. M. (žalobcova družka), s nímž byl žalobce oprávněn disponovat, byla ve prospěch žalovaných poukázána částka 1 002 500 Kč; hotovostní úhradu dalších 1 013 006 Kč žalovaným žalobce neprokázal

Další názvy používané studenty: platba za ubytování, poplatek za ubytování, kolejné.. Základní popis: Trvalé inkaso je bezhotovostní platba, při které je z účtu plátce ve prospěch příjemce převedena částka ve výši určené příjemcem.. Význam inkasa: Inkaso je nejefektivnější bezhotovostní způsob platby v případech, kdy je výše platby proměnlivá písmenem mají význam stanovený Smlouvou, není-li v této Žádosti uvedeno jinak. 1. Přehled Faktur k úhradě V souladu se Smlouvou žádám o čerpání dále uvedených částek z Úvěru ve prospěch Vypořádacího účtu. Čerpané prostředky budou použity: a) k úhradě následující Faktury (Faktur) v Kč na účet v tuzemsk UNIVERZÁLNÍSMLOUVA O PŘEDÁVÁNÍ HOTOVOSTI V OBALECH (dálejen Účet). 3. Povinnostiklienta v 3.1 Klient předá Bance seznam svých provozoven (dálejen Seznam provozoven), ze kterých bude Bance na základě této Smlouvy předáv at Obaly. Seznam pr ovoz ven obs huje Oprávněné os by a název Obchodního mí sta Banky, ve kterém Oprávněné oby přeb ír aj vr tné Obaly.

Debet (účetnictví) - Wikipedi

splatnosti ve prospěch běžného Účtu vedeného Bankou ve stejné měně, jako je spořicí účet. 2.1.10. V závislosti na typu spořicího účtu aplikuje Banka na kreditní zůstatek na spořicím účtu buď stejnou úrokovou sazbu na celý zůstatek, nebo pásmové úročení odvíjející se od výše zůstatku Ostatní pojmy začínající velkým písmenem mají význam stanovený Smlouvou, není-li v této Žádosti uvedeno jinak. Přehled Faktur k úhradě. V souladu se Smlouvou žádám o čerpání dále uvedených částek z Úvěru ve prospěch Vypořádacího účtu. Čerpané prostředky budou použity

Slovník bankovních a finančních pojmů BusinessInfo

 1. Provozní dobou je v souvislosti s připsáním částky Platební transakce ve prospěch Jednoměnového účtu, s výjimkou Platební transakce, jež je prováděna obdobně jako Okamžitá platba, a v souvislosti s přijetím Platebního příkazu z Jednoměnového účtu, doba mezi 8.00 až 18.00 SEČ (případně SELČ, uplatní-li se)
 2. II.3. Peněžitá plnění PP se uskutečňují ve Lhůtě splatnosti na Účet Dodavatele a považují se za splněná odepsáním příslušné Ceny z účtu PP ve prospěch účtu Dodavatele. II.4. Strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé
 3. Naučte se definici 'připsat ve prospěch účtu'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'připsat ve prospěch účtu' ve velkém čeština korpusu

platba u banky věřitele ve prospěch jeho účtu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Znamená to připsati nějakou částku na vrub nebo ve prospěch účtu. Někdy je však nutno užíti jen jednoho slova, a tu najdeme nejrozmanitější nápady, jako vrubopsáti a dobropsáti (podle toho je vrubopis a dobropis místo přípis na vrub a ve prospěch) nebo nejčastěji zatížiti a uznati účet Zúčtování těchto nákladů do účetního období s nimiž věcně souvisejí se musí provést nejdéle do 4 let od jejich zaúčtování na účet 382 - Komplexní náklady příštích období se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 382 - Komplexní náklady příštích období

Anglické účetnictví - Wikipedi

Dobrý den, prosím o radu. Už 5 let mám překlenovací úvěr od Modré pyramidy. Teprve nyní jsem si všimla, že smlouva zahrnuje i podmínky domicilace. Konkrétně ve prospěch inkasního účtu zasílat měsíčně minimálně 10k a dále minimálně 3 výběry nebo jiné platební transakce kromě úhrady splátek Význam: v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného (zásada trestního práva) Knihy In dubio pro libertate-- autor: Pospíšil Ivo, Kokeš Marian Tschechisch in 30 Tagen-- autor: Kolektiv autor Hledat ve slovník Ve starých dřevěných krčmách se sekerou vťal vrub do dřevěné stěny a stejným způsobem si dlužník zaznamenal dluh ve svém dřevěném obydlí. Z toho je odvozeno rčení udělal (v hospodě pěknou) sekyru. Rabuš, rabuše z maďarského rovás [rováš], má ve staré češtině význam počítaného vrubu šovinizmus = ideologie a politika, která jednostranně zdůrazňuje význam národa jako společenské jednotky fašismus = vláda velkokapitálu ve prospěch vládnoucí oligarchie, také se mu říkalo korporativizmus Co myslíte, že u nás v současnosti máme? ach jo: neregistrovaný: 18.01.2009 17:0

Překlad VE PROSPĚCH ODVĚTVÍ do angličtiny a příklady použití VE PROSPĚCH ODVĚTVÍ. Jak se řekne anglický ve prospěch odvětví? Co znamená ve prospěch odvětví? Odpověď najdete zde Víte, kdo v EU přepisuje dějiny ve prospěch Hitlera? Češka Jourová! že zcela pomíjí význam sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka. Číslo účtu: 1752756016/3030. Děkujeme 'Gutschrift' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. daný typ Účtu. 2.4.2. Banka připisuje úroky ve prospěch Účtu v měsíčních lhůtách. Úročení peněžních prostředků došlých ve prospěch Účtu začíná běžet v den, kdy byly peněžní prostředky připsány ve prospěch Účtu. Úročení peněžních prostředků odepsanýc

prospěch - Wikislovní

 1. A proto jsem zde, abych Vás informoval a po vašem informovaném rozhodnutí prosazoval Vaše přání a nasazoval se ve Váš prospěch. AUDIO VIDEO BLOG Mgr. Lubomír Volný nám coby poslanec a lídr Volného bloku přináší téměř každý den ty nejdůležitější aktuální informace
 2. Po urgenci, kterou 19. 4. 2011 exekutor zaslal žalované, žalovaná 21. 4. 2011 z předmětného účtu odepsala částku 140.547,90 Kč ve prospěch exekuce vedené Exekutorským úřadem pro Prahu 6 a ve dnech 27. 2. 2013 a 19. 4. 2013 byly z účtu zaslány další částky 100.000,- Kč a 48.132,92 Kč. Rozsudkem Okresního soudu v.
 3. 1. 2013), sjednají-li si strany, že dlužník bude plnit ve prospěch v dohodě označeného účtu věřitele, lze tuto dohodu považovat za určení místa plnění. Poukáže-li následně dlužník peněžité plnění na jiný účet věřitele vedený jinou bankou, neplní ve sjednaném místě
 4. Bankovní účet Fondu v měně CZK: TRIKAYA Nemovitostní fond SICAV, a.s. 01387712401/2700 Platbu ve prospěch Fondu je nezbytné vždy označit variabilním symbolem. Bez takového označení nebude Fond schopen spolehlivě platbu iden fikovat a platba bude vrácena na účet, ze kterého byla zaslána
 5. procentní podíl z Hrubé částky k investování celkem. V tomto případě jsou ve sloupci Hrubá částka k investování uváděny procentní podíly, jejichž součet musí být roven 100 %. 2) Hrubé částky k investování poukažte ve prospěch účtu Obchodníka uvedených v sekci A Vámi podepsané Smlouvy

Účtujeme kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Zadání příkazu k převodu do zahraničí, v cizí měně do

být provedena v českých korunách ve prospěch účtu v českých korunách, na formuláři zahraničního příkazu k úhradě a to jak zadáním v elektronickém bankovnictví tak na tiskopisu příkazu. 1.7 V den splatnosti platebního příkazu Banka odepíše peněžní prostředky z účtu Klienta, pokud byly splněn V kolik hodin jsi se narodil? Podle čínské astrologie má obrovský význam! Ti, kteří se narodili mezi 12:00 a 18:00, mají vysoký stupeň sebevědomí a vždy se jim podaří dosáhnout toho, o čem ostatní jen sní. Jsou to materialisté a ctižádostiví, rádi drží moc ve svých rukou, což však pro nás není vždy výhodou Převod na účet. Členové ČSO či naši současní dárci, na které již máme kontaktní údaje, mohou využít i přímého převodu peněz na transparentní účet ČSO 2800277111/2010, prosíme o doplnění odpovídajícího variabilního a specifického symbolu. Rozhodnete-li se pro trvalý příkaz, zřiďte jej také ve prospěch transparentního účtu 2800277111/2010, opět.

Co je to SEPA platba? Česká - Česká spořiteln

 1. Televizní a rozhlasové poplatky jsou jinou podobnou povinnou platbou ve smyslu § 240 trestního zákona. Rozhodl tak Nejvyšší soud (NS), který vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce v případu dvou podnikatelů. Ti na televizních poplatcích nezaplatili dohromady přes 300 tisíc korun
 2. význam . který má za cíl podpořit či podepřít (o opatřeních, činech, předmětech apod.) Příznivě se projevuje souběh podpůrných programů vlády a ochoty zaměstnanců obětovat mzdový vývoj ve prospěch zachování pracovních míst
 3. tomu, aby pravidelně převáděla z jeho bankovního účtu prostředky na úhradu aktuálních Platebních položek SIPO uvedených v Platebním dokladu SIPO - Bezhotovost, včetně poplatků za služby SIPO a převáděla tuto úhradu ve prospěch účtu ČP. 2.20
 4. 031SCIPGGIC-1-2007 IV. Generali Konto Generali Konto* číslo účtu 5 0 6 6 5 0 0 0 0 / 2 7 0 0 V. Generali Rezerva číslo účtu 5 1 6 2 5 0 0 0 0 / 2 7 0 0 III. Služby 1) Společnost bude Investorovi poskytovat službu telefonického podávání žádostí prostřednictvím klientské linky: an
 5. 2) Hrubé částky k investování poukažte ve prospěch účtu Společnosti uvedeného ve Vámi podepsané smlouvě. Instrukce k placení naleznete níže, viz tabulka Instrukce k zasílání peněžních prostředků. 3) Není-li uvedeno jinak, bude při nákupu Investičních nástrojů aplikován vstupní poplatek dle platného sazebníku
 6. Translation for 've prospěch' in the free Czech-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation shar
 7. Číslo účtu - číslo účtu Plátce. Variabilní symbol - variabilní symbol Plátce. Specifický symbol - specifický symbol Plátce. Limit - omezující limit Plátce, do jaké výše je možno hradit Platební položky SIPO. Každá položková věta, tzn. jeden řádek ve Změnovém souboru, musí být zakončena kódem CR a LF

FÉR účtu PLUS nebo EXTRA musí být prováděno alespoň po dobu 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Odměna za mobilitu bude vyplacena ve 4. měsíci po provádění Plnění aktivity FÉR účtu PLUS nebo EXTRA, a to výhradně ve prospěch čísla běžného účtu, na kterém byly splněny podmínky pro výplatu Odměny z Produktové podmínky Depozitního účtu Business Prémie Pojmy psané s velkými písmeny mají význam, který je uveden v PPDÚBP a pokud není pojem vysvětlen, tak má význam, který zadání jednorázového platebního příkazu a to ve prospěch BÚ; automatické převody mezi DÚBP a BÚ Bobošíková, Lipovská, Ústavní soud a význam slova chucpe. Publikováno 24. 3. 2021. Paní Bobošíková se slečnou Lipovskou již delší dobu prezentují, že neznají své hranice. Momentálně situace dospěla tak daleko, že dámy obviňují předsedu a soudce Ústavního soudu z trestného činu, podávají na ně trestní.

Nápověda - Komerční bank

Vinkulace ve prospěch banky. Vklady na účtu stavebního spoření mohou sloužit také jako zajišťovací prostředek. Pokud si budete brát nějaký úvěr, může banka či stavební spořitelna akceptovat jako jednu z forem zajištění finanční pohledávku. V takovém případě jsou finanční prostředky na účtu stavebního. Ecolog financial services. Naše populace generuje 5,8 milionů tun odpadu každý den. V roce 2050 s ohledem na růst populace se odhaduje 9,3 milionů tun. Země s nízkými příjmy shromažďují kolem 48% odpadu ve městech, ale tento podíl drasticky klesá na 26 procent mimo městské oblasti Finance a finanční investování. Investicí se obecně rozumí snížení současné spotřeby ve prospěch zvýšené spotřeby budoucí. Poskytnuté peněžní přebytky na peněžním a kapitálovém trhu se označují jako finanční investice.Je-li investice úspěšná, koupí investor v budoucnu více statků a služeb nebo prostředky reinvestuje IČ: 00549746, DIČ: CZ549746, č. účtu: 5115061308/4000 LBBW Bank CZ Česká lesnická společnost Vás srdečně zve na konferenci Význam lesnictví pro rozvoj venkova Konference je pořádána pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářstv

ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledán

Forma účtu může být různá - různé tabulky a pro srozumitelnost a přehlednost používáme k znázornění tzv. T formy. Označení jednotlivých stran může být různé: Název účtu. MD (NA VRUB, debet) /// DAL (VE PROSPĚCH, kredit Schovatelský účet Schovatelským účtem se rozumí účet, mimo pojistných smluv a smluv o pojištění důchodu, na němž je držen finanční majetek ve prospěch jiné osoby (např. schovatelský účet v případě složení prostředků u notáře nebo advokáta ve prospěch jiné osoby)

4146 - vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby. Používá se při vrácení přeplatku nebo při vrácení z účtu správce daně (celního úřadu, správního orgánu atd.) nahodilých, chybně směrovaných plateb. Symbolem se označují i převody výnosů daní příjemcům těchto daňových příjmů Zkontrolujte 'připsat ve prospěch účtu' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu připsat ve prospěch účtu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Význam ARBA v angličtině Jak bylo uvedeno výše, ARBA se používá jako zkratka v textových zprávách pro reprezentaci Další důchodce prospěch účet. Tato stránka je o zkratu ARBA a jeho významu jako Další důchodce prospěch účet. Uvědomte si prosím, že Další důchodce prospěch účet není jediný význam pro ARBA Šeky jsou využívány při výběru hotových peněž z běžného účtu na výplatu mezd a drobná hotovostní vydání, u sporožirových účtů občanů, u některých druhů spotřebních půjček, při výběru úsporného vkladu a žádosti občana o vystavení bankovního šeku ve prospěch oprávněného příjemce

Bankovní smlouvy - justic

K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu) význam uvedený ve Smlouvě. Pro účely Zajišťovací smlouvy mají níže uvedené pojmy následující význam: Cenné papíry zaknihované cenné papíry účtu, nebo odepíše ve svůj prospěch příslušnou částku peněžních prostředků. Pro případ, ž Od 1. 1. 2012 došlo ke změně § 143 odst. 1 ZP, který řeší zasílání mzdy na účet zaměstnance. Nově tento paragraf zní takto: Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo.

28 Cdo 476/202

Šeková smlouva nemá právní význam pro vztahy mezi šekovníkem a majitelem šeku, nejde o smlouvu ve prospěch třetího ve smyslu § 881 obč. zák., resp. § 1767 nového obč. zák., majitel šeku tak nemá právo na zaplacení šeku (srov. k tomu rozsudek německého BGH ze dne 26. 11 Připsáním finanční částky ve prospěch spořícího účtu nezletilého se v podobě pohledávky za spořitelnou stává tato částka majetkem nezletilého, jež mají rodiče nezletilého spravovat s péčí řádného hospodáře. To jim ukládá ust. § 37a odst. 1 zákona o rodině Online konference 19.08.2021 Aktuální otázky exekučního řízení se zaměřením na postižení účtu povinného (online - živé vysílání) - 19.8.2021; 27.08.2021 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách (online - živé vysílání) - 27.8.2021; 22.09.2021 Sale-and-leaseback v praxi z pohledu advokátů, finančních poradců a investora (online - živé.

Koleje a menzy VUT v Brn

InternetBanking 24. Ke každému účtu se zobrazí název, alias (vaše osobní pojmenování účtu), číslo, měna, aktuální a disponibilní zůstatek. Pohyby - zobrazí přehled zaúčtovaných transakcí na vašich účtech za zvolené období (max. 550 dní). Jednotlivé položky jsou řazeny podle data zaúčtování 5.4.Pro účely této smlouvy se splněním závazku rozumí okamžik, kdy budou peněžní prostředky ve výši odpovídající částce Nájemného připsány ve prospěch Účtu Pronajímatele. 5.5.V případě, že Nájemce nezaplatí Nájemné v termínu splatnosti, je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z. Parametry firmy - Význam parametrů v sekci Účetnictví kdy je haléřové vyrovnání v náš prospěch. Účet náklad než ve které doklad evidujeme (např. pokud fakturu v měně EUR hradíme z bankovního účtu vedeného v měně Kč)

Možnost předdefinovat maximální přijatelný skluz od 1 do 1000 bodů na účet v sekci Nastavení účtu v Kabinetu Tradera. Když je aktivován stop příkaz, nebo je požadován tržní (market) pokyn, je na jeho místo zadán limitní pokyn za cenu, která je nepříznivá pro předem stanovený maximální počet bodů které mají význam pro trvání penzijního připojištění, pro vedení evidence prostředků spravovaných ve prospěch účastníka a pro přiznání státního příspěvku a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro řádné plnění informační povinnosti společnosti podle bodu 1.9 Význam očkování proti rakovině děložního hrdla u dívek a prevence rakoviny varlat u chlapců (samovyšetřování). Publikace ke stažení: Leták ke sbírce Plakát ke sbírce. Celoročně můžete podpořit projekty LPR Praha příspěvkem na běžný účet 8888 88 8888/0300 nebo zřízením trvalého příkazu ve prospěch LPR Praha vyplňte ve Smlouvě číslo svého účtu na jehož vrub bude inkaso prováděno, zadejte své bance inkasní příkaz a povolte na něm inkaso ve prospěch níže uvedeného účtu T-Mobile, variabilní symbol ponechejte nevyplněný (je využíván jako identifikátor platby)