Home

Identifikace fyzické osoby se provádí následujícím způsobem

O provedení identifikace se učiní záznam do interní evidence. O vydání veřejné listiny může žádat fyzická nebo právnická osoba (zastoupená jednajícími osobami) nebo jejich zmocněnci. Žadatel se musí v případě fyzické osoby prokázat průkazem totožnosti, v případě zmocněnce také úředně ověřenou plnou mocí Nařízením GDPR se řídí subjekt, který provádí zpracování osobních údajů - správce (FNO). které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Osobní údaje jsou správcem získávány zejména následujícím způsobem První identifikace klienta se až na zákonné výjimky provádí za jeho fyzické přítomnosti. Záznam o provedené identifikaci a kontrole klienta je součástí návrhů smluv DPS a příslušných formulářů. Identifikace fyzické osoby se provádí následujícím způsobem: 1 Zpracování provádí pro obec externí zpracovatel: a. ano b. ne nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby) c. účel zpracování lze osvětlit následujícím způsobem (u titulů, které budou pro obec zpravidla hrát roli): a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních.

Díky elektronické identitě se mohou fyzické osoby zapojovat do nejrůznějších transakcí a komunikací. Prostředek elektronické identifikace umožňuje vzdálenou identifikaci a autentizaci. Aktivace průkazu se provádí zadáním příslušných přístupových kódů. Buď při vyzvednutí průkazu, nebo dodatečně Právní předpisy fyzické osoby v souvislosti s osobními údaji, které se k nim vztahují, označují jako . subjekty údajů. Osobní údaje jsou veškeré informace o . identifikované. nebo identifikovatelné . fyzické osob

Zprostředkovaná identifikace osoby - Czech POIN

zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn. Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS) Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS)

Ochrana osobních údajů - INFORMACE O NEMOCNICI - Fakultní

případně zabezpečující výuku, která se pro účely důchodového pojištění považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních a vysokých školách jsou povinny vést evidenci pro účely důchodového pojištění způsobem uvedeným v ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním, popisné údaje, zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání. zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Příjemci osobních údajů Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány identifikace fyzické osoby. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány. Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vž dy respektuje účel zpracování i veš ker životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. 2. Odstavec I se nepoužije, pokud jde o některý z těchto případů: a) subjekt údaiů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo víc

Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nerozumí, obrátit se na Správce. Tento dokument je účinný od 1. 5. 2018 s tím, že Správce je oprávněn dokument v případě potřeby aktualizovat. 1. Definice 1.1. Osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osob za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány. Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracován 2. Identifikaci Zákazníka při uzavření Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 3.1. a) výše provádí k tomu oprávněná osoba, resp. zmocněný zaměstnanec Společ-nosti následujícím způsobem: a) ufyzické osoby - dle údajů uvedených v platném průkazu totožnosti Záka-zníka s vyobrazením podoby Zákazníka

Oprávněné osoby se stává účinnou a pro Banku závaznou prvním Obchodním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení nového Podpisového vzoru Obchodnímu místu Banky, které spravuje příslušný obchodní vztah s Klientem, nebude-li dohodnuto jinak. Klient seznámí každou Oprávněnou osobu s ustanoveními VOP (2) Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem. prostřednictvím fyzické osoby, které byla restaurátorská činnost pozastavena podle § 14a odst. 11 PamZ, prostřednictvím fyzické osoby, která není osobou oprávněnou k restaurování podle § 14b odst. 2 PamZ, nebo která postupuje v rozporu se zákazem podle § 35 odst. 3 PamZ nebo § 39 odst. 3 Pam

Identifikace fyzických osob ČOI. že Úřad pro ochranu osobních údajů brání ČOI identifikovat fyzické osoby, u nichž kontroly ČOI shledají pochybení, jsou hrubě zkreslené. Ve svém dopise se ÚOOÚ ve věci vyjádřil ČOI následujícím způsobem: pokud ČOI shledá v případě konkrétní kontroly závažné. zvláštní kategorie osobních údajů - osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů.

mvcr.c

 1. Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Osobní údaje lze zveřejňovat jen se souhlasem dotyčné osoby . (subjektem údajů jsou pouze fyzické osoby). V českém právním prostředí tak obecné nařízení od 25. května 2018 nahradilo zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů..
 2. Evidence skutečných majitelů - nová povinnost pro právnické osoby. Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML Zákon), a další související zákony (dále jen AML Novela)
 3. Jedná se o adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci klienta: jméno a příjmení fyzické osoby, adresa trvalého pobytu fyzické osoby, kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a fotografie nebo audiovizuální dílo jehož obsahem je identifikace klienta
 4. jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby • Zpracovatel OÚ - každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravuj

Identifikace klienta se provádí při první směně a to tak, že klient do chatu nahraje požadované soubory. a povinná osoba provádí identifikaci klienta rovněž následujícím způsobem, že: podnikající fyzické osoby: Jiří Klimeš, IČ 033 740 25, Masarykova 50, 763 26 Luhačovice, zapsané Jak se provádí identifikace právnické a fyzické osoby Způsoby identifikace Zprostředkovaná identifikace, převzetí identifikace, neosobní identifikace ; Obrázek 4: eObčanka - identifikace provádí kontrolu prostředí Kontrola prostředí probíhá automaticky - bez zásahu uživatele. Uživatel eká na dokonení kontroly 1.1. jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, nebo název právnické osoby nebo organizační složky státu, které nakládají se stanovenou látkou k ochranným účelům, 1.2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 1.3. adresa místa pobytu fyzické osoby nebo sídla nebo místa usazení právnické osoby jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním, popisné údaje, zvláštní kategorie osobních údajů - tzn. takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání. a § 30 Zákona vůči oprávněné právnické nebo fyzické osobě (dále jen PFO) tak, aby nebyly S cílem zjednodušit administrativní náročnost pro PFO, která žádá o poskytnutí náhrady, se postupuje následujícím způsobem: Identifikace poskytovatele pomoci:.

Fyzická osoba, k níž se OÚ vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více OÚ přímo či nepřímo zjistit jeho identitu. biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě. 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. 3. Zpracováním se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako j U parametru P0305 (Identifikace emitenta) se preferuje použití číselného kódu IČ (Identifikační kód podle parametru T0001) emitenta cenného papíru. Neexistuje-li nebo není-li znám IČ, lze použít jakýkoliv jiný kód identifikující subjekt dostupný v systémech bank. V případě emitenta - fyzické osoby - se použije pouz Za provedení identifikace se hradí správní poplatek ve výši 200,-Kč v pokladně úřadu. V této agendě lze požádat o výpis referenčních údajů podnikající fyzické osoby, evidované v registru osob (ROS). Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být. fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jin

Využívejte elektronické podpisy a elektronickou identitu

 1. Ad 1) Identifikace žáka (studenta, osoby v teoretické a praktické přípravě) Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem: Příjmení (poslední): vyplňuje se poslední užívané příjmení podle záznamu v občanském průkazu, případně jiného dokladu totožnosti
 2. (6) Identifikací osob podle odstavce 3 se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, jejího sídla, identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednající jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů
 3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM OLOMOUCKÉHO KRAJE. V souladu s požadavky Nařízení Evroého parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR)
 4. Informace o zpracování osobních údajů Jazyková škola Lingua Centrum jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů s ohledem na Všeobecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Cílem zásad zpracování osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s.
 5. • Subjekt údajů - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují • Osobní údaj (OÚ) - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například.
 6. a. V případě, že není dohledán nikdo, se vrací upozornění b. V případě, že je dohledána přesně jedna osoba, tak vyhledávání končí. c. V případě, že je vyhledáno více osob, provádí se namísto toho vyhledání dalším způsobem s použitím adresy (týká se méně než 1% obyvatel
 7. 2 KODEX CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI VITALIFE SHOP s.r.o. 1.5 zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; 1.6 příjemcem subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoliv; 1.7 souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný.

Základní Školení Gdp

11 odst. 7 upravuje identifikaci bez fyzické přítomnosti klienta nebo osoby zastupující klienta, kdy namísto dokladu potvrzujícího existenci účtu se nyní vyžaduje pouze prokázání existence účtu hodnověrným způsobem a dále zavádí v bodě g), že v případě, kdy platbu doprovází informace o účelu identifikace a. státu EU, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů, zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas

Jaké služby poskytuje Czech POINT? - Czech POIN

Zpracování osobních údajů Protonové centrum Prah

2. Podnikatelský účet je určen pro všechny právnické osoby a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost, a to Tuzemce i Cizozemce. Na zřízení Podnikatelského účtu není právní nárok. 3. Obchodním místem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumějí pobočky Banky v České republice. 4 g) Způsob seznámení se s emisními podmínkami: Dostupné na adrese: 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov (dále jen Provozovna Emitenta) dále jako příloha příslušné dokumentace o úpisu/koupi cenných papírů. h) První vlastník dluhopisu: Jméno a příjmení fyzické osoby / název firmy právnické osoby jsou uvedeny na.

Provádí se ověření totožnosti žadatele, který musí být danou podnikající fyzickou osobou, nebo musí být touto osobou zplnomocněn. Veřejný výpis údajů z registrů osob (ROS). Žadatel může požádat o výpis referenčních údajů libovolné podnikající fyzické osoby či organizace, evidované v registru osob (ROS) Tato povinnost se dílčím způsobem kryje s povinností stanovenou již dříve v § 9 odst. 3 AMLV. Cílem ustanovení § 2 tak je zajistit funkční propojení těchto povinností. K bodům 2 až 4 [§ 3 odst. 1 písm. b)] Doplňuje se definice země původu fyzické osoby - podnikatele. Nad rámec faktorů relevantníc Právní základ pro zpracování osobních údajů smlouva uzavřená mezi společností Machovský s.r.o. a klientem, příp. zaměstnancem, poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (dále jen klient), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy. Účel zpracování poskytování zboží a služeb dle uzavřené smlouvy s kliente Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby; Kategorie osobních údajů Zpracováváme Osobní údaje zákazníků a určujeme cíle a prostředky zpracování. Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů 1. 2003) zajišťuje obdobným způsobem Ministerstvo vnitra. Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla. Další informace. Změna rodného čísla fyzické osoby je provedena v registru rodných čísel a rovněž v agendovém informačním systému evidence obyvatel, pokud je v něm fyzická osoba vedena

jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo způsobem; b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracování se provádí automatizovaně. 4.6 Právo vznést námitk a vztahují se na ně technická a organizační zabezpečení zajišťující, že nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Souhlas - souhlas Subjektu údajů, který je vyjádřen jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle 2) zvláštními kategoriemi osobních údajů osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. b) obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (u právnické osoby) nebo jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště (u fyzické osoby), a telefonní spojení pověřené osoby nebo pověřených osob, má-li pověřená osoba ustanoveného odborného zástupce, tak i jméno a. Osoby, v nichž má žadatel podíl, výše tohoto podílu: vyplňuje se pouze v případě, že subjekt vlastní obchodní podíly v jiných právnických osobách. 2) Plná moc Náležitosti plné moci: jednoznačná identifikace zmocnitele (ten, kdo plnou moc uděluje) a zmocněnce (ten, kdo je plno

(4) Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby. (5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom. Pokud by však obec provozovala pohřebiště prostřednictvím jiného správce (právnické nebo fyzické osoby ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o pohřebnictví), měly by být níže uvedené povinnosti obsaženy jen ve smlouvě uzavřené mezi obcí a touto právnickou nebo fyzickou osobou a nikoli v obecně závazné vyhlášce obce Tato očkování provádí pouze registrující lékař, který vakcínu nakoupí a po aplikaci vykáže pojišťovně. Očkovací centra nebo zdravotní ústavy tyto vakcíny zpravidla neočkují. Jedná se o očkování proti následujícím infekcím: pneumokoky pro děti - Synflorix, Prevenar13 (lze použít schéma 2+1 i 3+1) a) pokud je v adrese na doručené obálce obsahující dokument v analogové podobě uvedeno na prvním místě jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, b) pokud je v adrese na doručené obálce uvedena odborová organizace, občanské sdružení, obálka se předá adresátovi neotevřená

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (5) Splňuje-li žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby požadavky stanovené v odstavcích 3 a 4, zřídí ministerstvo datovou schránku fyzické osoby, jinak fyzickou osobu po předchozí marné výzvě k odstranění nedostatků žádosti vyrozumí o tom, že datovou schránku fyzické osoby nelze zřídit. Má-li již.

Proklamace versus realita: inkluze lidí s postižením na

Profesní řád. 1) Profese veterinárního lékaře je svobodným povoláním vymezeným zákonem 381/91 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky (dále jen Komora). 2) Veterinární lékař při výkonu svého povolání musí dodržovat zásady profesionální etiky: a) vůči pacientovi (jednotlivému zvířeti nebo. Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních. Fyzické označování stavebních objektů přidělenými čísly provádí jeho vlastník, v případě vlastnictví společnosti jeho uživatel, následujícím způsobem: Fyzické značení staveb tabulkami umístěnými na vnější obvodový plášť nebo konstrukci stavby Zvláštní kategorie osobních údajů - genetické údaje, což jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby Pokud jde o právo na výmaz, jde sice o velmi silně deklarovaný nárok fyzické osoby, podpořený textem čl. 17 odst. 1 GDPR, podle kterého Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného.

Metodický návod - cssz

Identifikace správce. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČ: 68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisem L 19505 oddíl C, u Krajského soudu v Brně (dále jen Správce) Zpracování osobních údajů provádí správce a jeho zaměstnanci nebo na základě jeho pokynů jednotliví zpracovatelé a jejich zaměstnanci. Ke zpracování dochází na adrese sídla správce nebo v prostorách zpracovatelů. Osobní údaje se zpracovávají ručním způsobem a též i prostřednictvím výpočetní techniky

1. osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštníc 3. bez zbytečného odkladu informuje fyzické osoby, pokud je pravděpodobné, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzické osoby, x. bude reagovat na žádosti a stížnosti fyzických osob v souvislosti se zpracováním evroých osobních údajů v souladu s článkem 19.7, xi Boční 551, 783 72 Velký Týnec 1. provozovna: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc. +420 585 319 472. info@machovsky.cz. Poptávky, mapy, vedoucí výroby: Martin Simčo. mapy@machovsky.cz. +420 739 460 535 i fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území ČR i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů ČR. Převoditelnost dluhopisu není omezena. Převody dluhopisů se provádí rubopisem a oznámením změny vlastníka Emitentovi dluhopisů z něhož vyplývá, že se žadatel domáhá poskytnutí konkrétní informace podle zákona, a to srozumitelným způsobem, které obsahuje dostatek údajů nutných k identifikaci žadatele a jeho doručovací adresu: - údaji nutnými k identifikace žadatele - fyzické osoby jsou: jméno a příjmení, datum narození

Zpracování osobních údajů BLANÁŘ NÁBYTEK, a

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti FINKO, s.r.o. se sídlem Českomoravská 1181/21, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 64 94 41 66, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 42610 dne 26. února 1996 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese www.zooe.cz Správcem osobních údajů je. Ukončování činnosti programů se provádí předepsaným způsobem, včetně ukončení práce v síti. Před odchodem zaměstnance z pracoviště musí být všechny jemu svěřené prostředky, tj. osobní počítače, tiskárny, modemy atd. vypnuty, s výjimkou těch zařízení, která musí zůstat s ohledem na své určení trvale. Pokud se jedná o emitenta směnky nebo dluhopisu (JIS51_01.P0088 = 311, 312, 13, 149, 17, 199), pak může být v poli JIS51_01.BCP2182 použit náhradní identifikátor složený z LEI vykazující osoby + identifikace osoby emitenta, kde prvních 20 znaků řetězce musí být LEI vykazující osoby a identifikace osoby emitenta musí být.

Informace O Zpracování Klientských Údaj

Ochrana osobních údajů Formulář pro souhlas se zpracováním osobních údajů 1. Účel, působnost a uživatelé Společnost L&M Servis Princ s.r.o., dále jen společnost, usiluje o dodržování platných právních a správních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů v zemích, kde působí. Tato podniková směrnice stanoví základní principy, podle nichž. Osobní údaj - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě Správce - Lidové bytové družstvo se sídlem v Českých Budějovicích , se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 9, 370 01 České Budějovice 1, IČ: 00055786, zapsané v rejstříku DR XXXXIII 3 vedené u Krajského soudu v Českých.

Všeobecné Zásady Pro Vyplňování Tiskopis

Hotel Relax *** GDP