Home

Vyřízení úmrtního listu

Pokud vyřizujete úmrtní list sami, pak se stačí obrátit na matriční úřad a předložit potřebné doklady. Po zápisu do knih úmrtí matrika vydá úmrtní list a pošle jej poštou na doručenku do vlastních rukou oprávněné osobě (tomu, kdo vypravil pohřeb). V případě, že si pozůstalý chce vyzvednout úmrtní list osobně na matričním úřadě, bude se zde muset prokázat dokladem totožnosti a prokázat oprávněnost vydání úmrtního listu Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu. Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu pro použití v jiném členském státě Evroé unie vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evroé unie. Registrující matriční úřad vydá doklad o registrovaném partnerství Úmrtí a vyřízení úmrtního listu. K zápisu úmrtí do matriční knihy a vydání úmrtního listu je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Při úmrtí občana ČR v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list. Zápis do zvláštní matriky se podává u. Vydání úmrtního listu po úmrtí občana žádejte na matrice úmrtí úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí fyzické osoby došlo. K vyzvednutí úmrtního listu předloží vyřizovatel pohřbu svůj občanský průkaz

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu. Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy a k vydání matričního dokladu - úmrtního listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Při úmrtí v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list (toto je nutno učinit prostřednictvím. Vyřízení úmrtního listu Příslušný k zápisu úmrtí do matriční knihy a k vydání matričního dokladu - úmrtního listu je matriční úřad, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela. Při úmrtí v cizině si mohou pozůstalí požádat o zápis úmrtí do zvláštní matriky v Brně, která jim vystaví český úmrtní list (toto je nutno učinit prostřednictvím matričního úřadu) Pokud je zemřelý v manželském svazku, předkládá se oddací list a rodné číslo partnera Vydání prvopisu úmrtního listu trvá maximálně do 30 dnů od data úmrtí a je zdarma. vyřízením úmrtní listu rádi pomohou aporadí na vybrané pohřební službě. Většina znich nabízí vyřízení úmrtního listu místo vás. Ke sjednání obřadu budete potřebovat: občanský průkaz zesnuléh • Faktura o zaplacení pohřbu (při osobním vyřízení úmrtního listu) • Doklad o vypraviteli pohřbu (v případě vyřízení pohřební službou) V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému)

Žádost o duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu Duplikát českého rodného/oddacího/úmrtního listu se vydává na žádost oprávněné osoby. Oprávněnou osobou se rozumí osoba v rodném listu uvedená, osoba v příbuzenském vztahu nebo jiná osoba, která osvědčí právní zájem na získání rodného listu Každý další výtisk úmrtního listu (druhopis) je zpoplatněn částkou 100,- Kč. Jaké jsou lhůty pro.

Vše o vydání úmrtního listu Pohřební ústav PEGAS C

vyřízení úmrtního listu). Věci k objednání pohřbu: >>> Oblečení pro zemřelého (vhodné jsou přírodní materiály) >>> Fotografie zemřelého kpoužití na parte nebo k vystavení v obřadní síni. Parte: >>> Parte je Vaším veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu >>> Ke zveřejnění nebo publikování parte musí mít. Za vydání prvopisu úmrtního listu vyřizovateli pohřbu se nevybírá žádný správní poplatek. Za vystavení druhopisu úmrtního listu zaplatí občan hotově na místě správní poplatek 100 Kč, dle Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 3, písm. b). Prvopis úmrtního listu pro vyřizovatele pohřbu je bez poplatku Pokud jsou pohřební službou doručeny i všechny předepsané doklady k vystavení úmrtního listu, je vystavený úmrtní list zaslán na adresu vypravitele pohřbu, a to doporučenou poštou do vlastních rukou, v opačném případě je nezbytné si úmrtní list vyřídit osobně na správním odboru, oddělení matrik Lhůty pro vyřízení. Do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce mrtvého od lékaře či zdravotnického zařízení. Vydání duplikátu úmrtního listu. V případě ztráty matričního dokladu se dostavte na matriční úřad podle místa matriční události, který vám úmrtní list vystaví. Co je potřeba předloži Vydání prvopisu úmrtního listu trvá maximálně do 30 dnů od data úmrtí a je zdarma. S vyřízením úmrtní listu rádi pomohou a poradí na vybrané pohřební službě. Většina z nich nabízí vyřízení úmrtního listu místo vás. Ke sjednání obřadu budete potřebovat: občanský průkaz zesnulého. kartičku pojišťovny. rodný a oddací list

Vydávání matričních dokladů a doslovných výpisů z

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého. 12
 2. Úmrtní list je doručen na adresu vypravovatele pohřbu do 30 dnů od úmrtí. Vydání prvopisu úmrtního listu je bez poplatku. Žádost o vdovský, vdovecký důchod podává oprávněná osoba (pozůstalý manžel/manželka) na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení dle svého trvalého bydliště
 3. Nutné je přiložit do obálky správní poplatek 100,00 Kč a uvést adresu, na kterou má být doklad zaslán. Pokud se nejedná o matriční doklad osoby, která je žadatelem, je nutné přiložit kopii matričního dokladu (rodný list, oddací list), kterým bude doložen příbuzenský vztah k osobě, které se zápis týká. Matriční doklad bude zaslán poštou do vlastních rukou žadatele na jím uvedenou adresu
 4. Informace o postupu vyřízení úmrtního listu. Duplikáty . Vystavení duplikátů matričních dokladů - rodného, oddacího a úmrtního listu nebo dokladu o uzavření partnerství. Zvláštní matrika . Narození, úmrtí, sňatek nebo uzavření partnerství v zahraničí..

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek. Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti, případně poštovní poukázkou. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů Úmrtí a vyřízení úmrtního listu — Češtin . Na vydání druhopisu rodného listu má úřad 30denní lhůtu. Správní poplatek za vydání druhopisu rodného listu činí 100 korun. Klíčová slova: úřady rodný list komunikace s úřady jak získat rodný list duplikát rodného listu vystavení duplikátu rodného listu Vystavení úmrtního listu se provádí na základě Listu o prohlídce zemřelého, který matričnímu úřadu zasílá lékař nebo lékařské zařízení. Po doručení osobních dokladů zemřelého prostřednictvím lékařského zařízení nebo pohřební služby vystaví matriční úřad úmrtní list, který bude vyřizovateli pohřbu zaslán poštou do vlastních rukou. 05

Pojmenování (název) životní situace Vyřízení úmrtního listu (prvopis) Základní informace k životní situaci Úmrtní list (prvopis) vystaví matriční úřad dle místa úmrtí, na základě listu o prohlídce zemřelého, který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení V případě úmrtí je nutné zařídit vystavení úmrtního listu na příslušné matrice dle místa úmrtí. Celé vyřízení provádíme v rámci sjednání pohřbu zdarma. K jeho vyřízení potřebujeme následující dokumenty: občanský průkaz zesnuléh Služby pohřebního ústavu jsou komplexní - od tištění parte, smuteční květinové výzdoby, až po typ obřadu dle Vašeho přání včetně zajištění kněze. Pohřební služba je dle Vašeho přání schopna zajistit i vyřízení Úmrtního listu. Podrobné služby pohřebních služeb najdete na jejich webových stránkách

a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednavatele pohřbu. Veškeré úkony pro vyřízení úmrtního listu pro Vás zajistíme přímo při objednání pohřbu. Vyzvednutí urny Urna bude k vyzvednutí v naší pohřební službě do 15 pracovních dnů po konání obřadu. K jejímu vyzvednutí budete telefonicky vyzváni Název úkonu. Vydávání matričních dokladů - duplikáty. V jakém případě ve věci. O vydání duplikátu matričního dokladu - rodného, oddacího a úmrtního listu mohou požádat: fyzické osoby, kterých se zápis týká, nebo jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci, sourozenci a jejich zmocněnci.

Není-li možné navštívit matriční úřad osobně za účelem požádání a převzetí úmrtního listu, umožňuje zpravidla tento úřad i vyřízení této záležitosti na dálku. To znamená, že je třeba matričnímu úřadu doručit shora uvedené potvrzení o prohlídce zemřelého a doklad o úhradě pohřbu Jak postupovat, když zemře osoba na území Městské části Praha 1 Formuláře Vydání úmrtního listu - XLS Žádost o vydání duplikátu ÚL - PDF, DOC Žádost o vydání doslovného výpisu z knihy úmrtí - PDF, DOC Žádost o nahlédnutí do knihy úmrtí - PDF, DOC Přílohy: Vydání úmrtního listu - XLS Legislativa: Zákon č. 301/2000 Žádost o vystavení českého úmrtního listu. 20.05.2009 / 07:52 | Aktualizováno: 31.07.2019 / 16:17 Zde naleznete informace a formuláře nutné k zápisu úmrtí v zahraničí a vystavení českého úmrtního listu

Vyřízení úmrtního listu (prvopis) Základní informace k životní situaci. Úmrtní list (prvopis) vystaví matriční úřad dle místa úmrtí, na základě listu o prohlídce zemřelého, který obdrží matriční úřad od lékaře nebo lékařského zařízení. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod. Žádost o duplikát úmrtního listu. K žádosti musíte dále předložit: - kopii Vašeho úředního dokladu totožnosti obsahujícího Vaši fotografii (např. kopii cestovního pasu nebo občanského průkazu) - pokud nejste osobou uvedenou na rodném listu, přiložte na samostatném listu vysvětlení z jakého důvodu žádáte o.

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu — Češtin

Vyřízení úmrtního listu po úmrtí občana — Češtin

Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Členové rodiny zemřelé osoby, její sourozenci a zplnomocnění zástupci - vyřízení úmrtního listu a veškerých formalit - uložení urny v naší kanceláři zdarma - zprostředkujeme kamenické práce tel. +420 603 188 338. Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě. ..

 1. Pohřební služba zařídí vše potřebné a zašle podklady pro vyřízení úmrtního listu příslušné matrice. Jde-li o úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed. Prvopis matričního dokladu zašle matriční úřad oprávněné osobě.
 2. Co potřebujete k vyřízení pohřbu. K objednání pohřbu potřebujete občanský průkaz zesnulé osoby a objednatele pohřbu.. Pro vyřízení úmrtního listu je zapotřebí rodný, příp. oddací list zesnulého; pro odhlášení zdravotní pojišťovny je třeba přinést kartičku ZP (vše vyřídíme za Vás v případě, že tyto doklady předložíte při projednání pohřbu v.
 3. Naše Pohřební služba Praha pro pohřeb zařídí otevření hrobky a vykopání hrobu i vyřízení úmrtního listu. To vše zajistíme pro město Praha i celou Českou republiku. Kontaktujte nás +420 603 861 635 pscakovice@seznam.cz. Na Barikádách 774/6 196 00 Praha 9 - ČAKOVICE.
 4. Úmrtí a vyřízení úmrtního listu. Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list. Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
 5. vyřízení úmrtního listu na matrice zdarma poradenství ohledně vyřízení dědictví a jiné, v souvislosti s pietními službami zprostředkování kamenické práce - výroba náhrobních pomníků a hrobek, vytváření, opravy a regenerování pomník
 6. Obsahuje kompletní smuteční služby spojené s pohřbem, rakev, kremaci, urnu, parte, zadání dat k vyřízení úmrtního listu a další služby. Více v podrobných informacích. Podrobné informace. Kč 29 899,- s DPH 15%
 7. Vyřízení úmrtního listu nelze řešit elektronicky. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Moravská pohřební služba s

Vyřízení úmrtního list

 1. Vyřízení úmrtního listu. Zařídíme veškeré náležitosti týkající se vystavení úmrtního listu. Úmrtní list bude zaslán příslušnou matrikou doporučeným dopisem do 4 týdnů na adresu objednavatele smutečního obřadu. Květinové dary. Zajistíme smuteční vazbu dle Vašeho přání. Živé květy, stuhy s nápisy
 2. Doklady potřebné pro vyřízení pohřbu. občanský průkaz zesnulého, občanský průkaz objednatele pohřbu, Vydání úmrtního listu . Na základě dodaných dokladů zemřelého vystaví místně příslušná matrika úmrtní list, který zašle na adresu objednatele pohřbu
 3. - vyřízení úmrtního listu, vytištění smutečního oznamení - výroba fotografií na pomníky, výroba smutečních stuh - tvorba štítků na urny, pomníky - zajištění náležitostí spojených s pohřbem ( květinové dary, civilní řečník, smuteční hostina) - možnost zajištění fotografa
 4. istrativy Vyřízení úmrtního listu (vystavuje matrika v místě úmrtí) a kompletní ad

Dovezeme smuteční vazbu. Poradíme při výběru vhodné rakve. Zhotovíme smuteční oznámení. Zajistíme vyřízení úmrtního listu. Zajistíme dechovou hudbu, reprodukovanou hudbu, varhaníka. Zajistíme řečnické služby i církevní služby. Kopání hrobů, ukládání uren. Prodej smutečních kytic, věnců a doplňků Tyto doklady jsou nutné k vyřízení úmrtního listu. Ten i vše ostatní za Vás vyřídíme my. Nárok na pracovní volno při vyřizování pohřbu. Při vyřizování pohřbu máte nárok na pracovní volno s náhradou mzdy: tři dny při úmrtí manžela, druha nebo dítět

Administrativní úkony, manipulace se zesnulým, úprava, základní rakev se základní výbavou, dovoz zesnulého ze vzdálenosti do 30km, chlazení, zpopelnění, úřední schránka - urna, tisk parte do 50ks, vyřízení úmrtního listu, vdovského důchodu, vyzvednutí a úschova urny po dobu jednoho roku 3 oblečení zesnulého. Naše pracovnice Vám ochotně poradí s výběrem všech náležitostí nutných k projednání pohřbů i se všemi ostatními náležitostmi jako je např. vyřízení úmrtního listu, odhlášení zdravotního pojištění. Platbu za pohřební služby lze provést složenkou na poště, bankovním převodem, v. Všechny služby pro rozloučení se zesnulým pro Vás zařídíme: převozy zesnulých nepřetržitě po celých 24 hodin. převozy po celém území ČR. sjednání objednávek smutečních obřadů. květinovou výzdobu. výběr rakve a uren. tisk parte na počkání. vyřízení úmrtního listu Zaručujeme citlivý přístup a profesionální služby. Zajišťujeme smuteční obřady v obřadních síních, nebo ve Vámi vybraném kostele, úpravu zesnulých, civilní řečníky, živou i reprodukovanou hudbu, květinové dary, vyřízení úmrtního listu na příslušném matričním úřadě a další administrativu

Pohřební služby Pardubice, Přelouč Pieta Trejbal, sPohřební služba Melich Tábor Infoaktuálně

Úmrtí - vydávání úmrtních listů (prvopis) — Češtin

Žádost o duplikát rodného, oddacího či úmrtního listu

 1. Nabízíme kompletní pohřební služby, převozy zesnulých nepřetržitě i do zahraničí, pohřby po celé republice. Velký výběr rakví a výbav, tisk parte na počkání, smuteční vazba, vyřízení úmrtního listu, vdov. důchodu a pojistek, prodej náhrobního zboží
 2. - vyřízení pohřbu doma u zákazníka (pohřby z domu) - vyřízení úmrtního listu - tisk parte - zajištění pohřební hostiny - smuteční vazby (vazba věnců a kytic) - sjednání autobusové dopravy pro pozůstalé - reprodukovaná nebo živá hudba dle výběru - výběr rakve, smutečního řečníka, fotografa, církevního.
 3. Vyřízení úmrtního listu. 25 kusů parte. Pohřeb bez obřadu nezahrnuje: Výše uvedené položky jsou pevně stanovené a nelze je měnit ani doplňovat. Chladící zařízení, které by nám bylo případně účtováno jinými subjekty, není součástí ekonomického pohřbu a bude účtováno zvlášť

Zajišťujeme kompletní vyřízení pohřbu, pronájem hrobových míst, výkopy hrobů, zhotovení náhrobků i jejich následné opravy. Dále zajišťujeme také obnovu písma, rytiny portrétů do kamene, objednávky květin a věnců. www.pohrebnisluzba-bohumin.cz; EAST s.r.o Služby. možné vyřízení pohřbu i u Vás doma. obstarání dokladů pro převoz. vyřízení úmrtního listu na příslušné matrice. rakve, věnce, květiny stuhy, ozdobné urny. kopání a úprava hrobů. videozáznamy, fotograf, autobusy, pohoštění. oznámení o úmrtí na všech vývěskách naší firmy. zhotovení úmrtního. • Vyřízení úmrtního listu • Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele • Prodej obalů a šachtic na urny • Prodej náhrobních doplňků • Zhotovení keramických fotografií na pomník či do vitrínky • Zhotovení památečního skla s popelem zesnulého - viz www.pamatecnisklo.cz • Přijímáme platby karto

Základní - MM

 1. Vyřízení úmrtního listu Pohřeb bez obřadu online nezahrnuje: Případné poplatky za chladící zařízení u jiných pohřebních ústavů nebo zdravotních zařízen
 2. POHŘEBNÍ SLUŽBA BOUŠÍ A PONÍŽIL-PŘÍBRAM , náměstí 17. listopadu 303,Příbram,26101 Příbram
 3. Vyřízení úmrtního listu podraží z 260 Kč na 273 Kč. Urna z 208 Kč na 218 Kč. Uložení urny do země z 229 Kč na 370 Kč. Kolumbární schránka z 520 Kč na 546 Kč. Roční paušál za urnový hrob z 375 Kč na 394 Kč. Roční paušál za kostrový hrob z 375 na 394 Kč. Provedení rozptylu na palouček z 1248 na 1310 Kč.
Děčínská pohřební služba - komplexní pohřební služby

Pohřební ústav OMEGA - Nový Hřbitov Mladá Boleslav. Naše firma Pohřební ústav OMEGA vznikla v roce 1991, působí stále na stejném místě na Novém hřbitově v Mladé Boleslavi. Máme zde své vlastní zázemí tj. sjednávací kancelář, obřadní síň, chladící zařízení. Jsme tým stálých pracovníků s dlouholetými. V příjemném prostředí naší kanceláře, sjednáme veškeré náležitosti ohledně pohřbu. Typ rozloučení, výběr rakve, květinové dary, smuteční oznámení, vyřízení úmrtního listu Převoz zesnulého 24 hodin denně Poslední rozloučení v kostele, v kapli na hřbitově, v obřadních síních a v krematori V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby (případně matriční doklad prokazující příbuzenský vztah k zemřelému) Pohřební služba za vás vyřídí komunikaci s matrikou a vyřízení úmrtního listu, který vám poté přijde poštou. Odevzdání dokladů na úřadech. Smrt souvisí také s řadou dokladů, které musíme odevzdat na příslušných úřadech Pro vyřízení úmrtního listu nelze využít elektronickou službu. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 21, § 22, § 25 odst. 1, 5, 7

Vystavení úmrtního listu elektronicky zákon o matrikách prozatím neumožňuje. Podle kterého právního předpisu se postupuje. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění. Při ztrátě rodného, oddacího nebo úmrtního listu může matriční úřad na základě žádosti vydat druhopis, ale pouze dle uvedených výše podmínek. Lhůta pro vyřízení je dle platných ustanovení správního řádu. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vydání úmrtního listu — Čeština - Ostrav

VYDÁNÍ PRVOPISU ÚMRTNÍHO LISTU 1. Základní informace: Oddělení matrika Úřadu městského obvodu Plzeň 3 vydává úmrtní listy občanů zemřelých na území města Plzně. 2. Kdo je oprávněn podat žádost a komu bude vydán úmrtí list Vypravitel pohřbu nebo jeho zplnomocněný zástupce. 3. Postup a podmínky pro vyřízení. V případě osobního vyřízení úmrtního listu je třeba předložit také průkaz totožnosti vyřizující osoby. Správní a jiné poplatky: Při vydání prvopisu úmrtního listu se správní poplatek neplatí. Lhůty pro vyřízení Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je třeba uhradit správní poplatek ve výši 100,- Kč (v hotovosti, případně poštovní poukázkou). Jaké jsou lhůty pro vyřízen Dědické řízení probíhá vždy, a to i v případě, že zemřelý nic nevlastnil. Přečtěte si, co byste určitě měli vědět. Úmrtí je nahlášeno matričnímu úřadu v obci, kde zesnulý bydlel. Matrika předá zprávu soudu, který stanoví notáře. Matrika rovněž předá informace zdravotní pojišťovně zesnulého a.

Vyřízení úmrtního listu: Znojm

Pohřeb bez obřadu 2 | ePOHŘEB - objednejte pohřeb a

Vydání úmrtního listu Praha

Pro vyřízení úmrtního listu nelze využít elektronickou službu. 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 21 a § 22). 15. Jaké jsou související předpis Vyřízení úmrtního listu na matrice. Zdarma poradenství ohledně vyřízení dědictví.

Co zařídit po smrti blízkého - Domácí hospic Vysočin

Úmrtí: statutární město Třine

VYŘÍZENÍ ÚMRTNÍHO LISTU. Pro osoby, které zemřely ve správním obvodu matričního úřadu v Teplicích: Teplice (Hudcov, Sobědruhy), Bystřany (Nechvalice, Nové Dvory, Světice, Úpořiny), Kladruby, Kostomlaty pod Milešovkou (Hlince), Proboštov (Přítkov), Novosedlice, Újezdeček. Vydání tohoto matričního dokladu není. Dále vám poskytneme květiny, věnce, smuteční parte na počkání, vyřízení úmrtního listu, ukládání uren, rozptyly a exhumaci. Pro více informací navštivte náš web, nebo náš pohřební ústav v Praze 5. Rádi vám pomůžeme. Základní informac Pohřební služba Hořovice - Pavel Zajíček. Příbramská 1209. 268 01 Hořovice. +420 605 515 004. +420 311 513 751. +420 311 577 981. info@pohrebnisluzbyhorovice.cz. Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně na tel. číslech. +420 605 515 004, +420 311 513 751 Zaslání podkladů k vyřízení úmrtního listu u příslušného matričního úřadu; Dovoz urny na naší pobočku; Obřadové rakve. T1P Mahagon T1P Mokka T1P Orange. Potřebujete poradit? +420 724 800 424. charon-ova@gmail.com

Vyřízení úmrtního listu: Jihlav

Úmrtí a vyřízení úmrtního listu Vydávání druhopisů matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brn Vydání úmrtního listu. Informace k vyřízení úmrtí. Kdo je oprávněn v této věci jednat: Osoba, která vypravila pohřeb. Podmínky a postup řešení: Pozůstalý po zemřelém obdrží od matričního úřadu úmrtní list. To, že pohřeb tato osoba vypravuje, matričnímu úřadu sdělí a doloží pohřební služba, na kterou. vyřízení úmrtního listu; vyřízení úmrtního listu; paragraf pro zaměstnavatele; zprostředkování kamenosochařských prací; fotografie formátu A4, A3, videoprojekce; památeční sklo - zatavení popela zesnulého; sjednání pohřbu ve vašem bytě; Map Vydání rodných listů pro novorozence; Vyřízení úmrtního listu po úmrtí občana; Místní poplatek ze psů; Správa hřbitova; Žádost o informace dle zákona č. 106/99 Sb. Stížnosti a petic • Vyřízení úmrtního listu • Uložení urny v kolumbáriu • Rozptyl ostatků • Půjčovna smutečních oděvů na Kolišti • Bezbariérový přístup v krematoriu • Možnost sjednání pohřbu v bytě Produkty Pohřební kytice Úmrtní oznámení, parte Fotografie z.

Pohřební služba Roman Vítek | Pohřby a kremace Příbram

Potřebuji Druhopis Rodného Listu, Oddacího Listu, Úmrtního

Administrativní úkony k vyřízení úmrtního listu u příslušného matričního úřadu Uložení zesnulého v chladícím zařízení ELPIS do doby kremace Slevový kupon na ozdobnou urnu se jmenným štítkem z aktuální nabídky v hodnotě 380,- Kč Potřebujete zařídit pohřeb? Obraťte se na pohřební službu Konice - Libor Svoboda, okr. Prostějov. Pomůžeme vám se sjednáním pohřbu od zajištění rakve a smuteční výzdoby až po administrativu spojenou s úmrtím člověka Zajišťujeme převoz zesnulých, vyřízení úmrtního listu, vytištění smutečního oznámení, květinovou výzdobu, sjednání smuteční hudby. pohrebnisluzbaotylie.cz 386 353 209 9 Šísl Petr- Pohřební služba Vimper

Užitečné informace | Pohřebnictví Turnov - pohřební ústavPohřební služba Na Hvězdičce - Obřadní síň Vítek RomanPohřební služba Sokolov EXCELENT

POHŘEBNÍ ÚSTAV SLANÝMarie Fricová. Zajišťujeme kompletní zajištění pohřebních služeb, květinové dary, vyřízení úmrtního listu a nezbytné úkony k vyřízení pohřbu. Pohřební služba s dlouholetou tradicí a kvalitním servisem. Základní údaje: IČ: 12555690. DIČ: CZ395603070. Středočeský kraj. Hlaváčkovo. vyřízení úmrtního listu zdarma. Dále provádíme: výkopy hrobů; vsypy, exhumace tělesných ostatků; opravy a čištění hrobů, přípisy na náhrobní desky a urny; fotokeramika - černobílá, barevná; levné kamenické práce; V případe jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedené telefonní číslo 775 215 860 Zajišťujeme veškeré pohřební služby. Převozy zesnulých nepřetržitě i do zahraničí a pohřby po celé republice. Mezi pohřební zboží patří výběr rakví a výbav, tisk parte na počkání, smuteční vazba, vyřízení úmrtního listu, vdov. důchodu a pojistek