Home

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum vystavení faktury

Datumy na faktuře a DUZP - Ada

 1. (Daňový doklad nesmíte vystavit dřív.) Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí jednorázové služby je okamžik kdy je služba dodána. (Pokud však vystavíte daňový doklad dřív, je DUZP den vystavení faktury.) Co (všechno) si chcete zadávat do vašeho účetního programu je částečně také Vaše věc, každopádně budete potřebovat více než jedno datum
 2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Případně dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její výše. Zdanitelné plnění u převodu nemovitost
 3. Ze zákona, konkrétně jde o zákon o DPH § 28 odst. 4, je povinnost fakturu vystavit do 15 dnů od data zdanitelného plnění. Takhle je postavený zákon, ale jsou situace, kdy doklad do 15 dnů vystavený není. Důvody mohou být různé - třeba lajdáctví a zapomětlivost. Ale může za tím být i takový smluvní vztah, který vyžaduje spolupráci dodavatele a odběratele a.
 4. Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb Podle § 21 odst. 4 ZDPH se při poskytování služeb považuje zdanitelné plnění obecně za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Další pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vyplývají z § 21 odst. 4 a 5 ZDPH (viz tabulka níže)
 5. V zákoně o dani z přidané hodnoty je však stanovena řada výjimek z tohoto obecného pravidla. Mezi datem vystavení a datem uskutečnění zdanitelného plnění by neměla být doba delší než 15 dnů, neboť v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona o DPH je dodavatel - plátce DPH povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V praxi se často objevují chyby ve výpočtu daně z přidané hodnoty

Zdanitelné plnění v DPH - jakpodnikat

Relevance Datum Abeceda Čtenost Hodnocení. datum vystavení faktury dříve než DUZP. 35 z celkového počtu 31 825. řazení: Relevance Datum Abeceda Čtenost Hodnocení Datum uskutečnění účetního případu a datum uskutečnění zdanitelného plnění. Jsou takto nastavena správně data pro účetnictví? Firma s. r. o., účtující způsobem B Pohledávky v CZK - DUUP = splnění dodávky = což je datum na potrzeném předávacím protokolu či dodacím listě 10. 1 Je možné, aby datum vystavení daňového dokladu předcházel datu uskutečnění zdanitelného plnění? Např. vystavení 03.08.05 DUZP 08.08.05 Děkuji všem za odpovědi. přidat reakci. Re: datum vystavení x DUZP Zapsal: 10. 8. 2005 14:22:52 - Vladimír . Ano, je to možné..

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: Uvede se datum uskutečnění zdanitelného plnění podle daňového dokladu. Základ daně: Uvede se základ daně každého zdanitelného plnění uskutečněného v režimu přenesení povinnosti (každé plnění se uvede na samostatném řádku, zaokrouhlení na celé koruny) Ahoj. Od dopravní společnosti mám fakturu kde je uvedeno: Vystaveno: 1.1.2013 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.12.2013 Datum Splatnosti: 8.1.2013 Rozhoduje datum vystavení nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění pro moje účetníctví? Počítat do daní do roku 2012 nebo 2013 ? Jsem neplátce DPH Děkuji za inf Datum uskutečnění zdanitelného plnění Jednou z povinných náležitostí faktur plátců DPH je podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH) datum uskutečnění zdanitelného plnění (resp. DUZP, datum UZP, datum uskutečnění plnění či datum zdanitelného plnění). Toto datum uvádí plátce DPH povinně pouze v případě, že se liší od data vystavení faktury

Co když vystavím fakturu později než 15 dní po DUZP? AZ dat

2/ datum vystavení= datum dokladu: je datum, kdy dodavatel vystavil daný doklad. Pokud je plátce DPH, má povinnost jej vystavit do 15 dnů od uskutečnění plnění nebo přijetí úplaty a to podle toho, co nastalo dříve datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení cenu celkem včetně DPH údaj, zda pro zdanitelné plnění platí základní nebo snížená sazba DPH nebo jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH

evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve, základní nebo sníženou sazbu daně, částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem Dříve zasílali faktury po uplynutí měsíce, za který bylo fakturováno. Nyní už několik měsíců zasílají faktury, které mají datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění poslední den v měsíci, ale fyzicky dojdou i více než o týden dříve. Faktura za červen, vystaveno 30. 6. 2018, DUZP 30. 6. 2018.

Pokud máme vystavenou fakturu z Polska, kde datum uskutečnění zdanitelného plnění je 5. 10. 2017 a datum vystavení je 31. 10. 2017, bohužel přišla až dnes 28. 11. 2017, mám podat dodatečné daňové přiznání nebo můžu zahrnout do DPH za 11/2017? Zobrazit odpově Datum uskutečnění zdanitelného plnění je také povinnou náležitostí daňového dokladu. Může také ovlivnit fakt, zda a kdy se dosavadní neplátce stává plátcem DPH a vzniká mu povinnost zaregistrovat se jako její plátce, a naopak zda jsou splněny podmínky pro to, aby plátce mohl požádat o zrušení registrace evidenční číslo daňového dokladu; rozsah a předmět zdanitelného plnění; datum vystavení daňového dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; cenu bez daně; základ daně; základní nebo sníženou sazbu daně; výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhleno Faktury za nás vystavuje náą odběratel, jak je uvedeno ve smlouvě. Poslední dobou vznikají situace, ľe chybně uvedl na faktuře datum splatnosti, výąi daně či jiné nesrovnalosti. My tvrdíme, ľe datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) musí být jedině datum vystavení, protoľe i rozhodné

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti

Plátce má povinnost přiznat ke dni vystavení dokladu daň dle § 15 odst. 1 ze základu 1. mil. Výkladová varianta B: Vystavením zmíněného dokladu nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění, neboť doklad o přijaté platbě není daňovým dokladem ve smyslu § 21 odst. 6 písm. a). 3 ahoj, přidávám dotaz ohledně dat na faktuře. předávám zboží zákazníkům třemi způsoby - platba předem, dobírka, hotově na všechny způsoby používám fakturu a jde mi o to jak se nastavují data např. platba předem datum vystavení - datum, kdy jsem zboží vyfakturoval datum splatnosti - datum vystavení + 10 nebo 14 dní datum zdanitelného plnění - datum vystaven faktury §21 (6) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) vzniká povinnost přiznat daň ke dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění podle § 13 odst. 4 písm. e) se považuje za uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví datum zdanitelného plnění. Doklad nemusí být opatřen razítkem a podpisem vystavovatele. Samotný úkon vystavení faktury nemá žádný dopad na daňové povinnosti jejího vystavitele, neboť do daňové evidence se zaznamenává až skutečný příjem peněz datum uskutečnění zdanitelného plnění (= den dodání zboží nebo služby), pokud se liší od data vystavení faktury základ DPH - vždy v Kč, i když se jedná o fakturu do zahraničí, která je vystavena v cizí měně - v tom případě musí být uvedeny obě měny podle kurzu platného v den plnění

Nejčastější chyby ve fakturaci - Podnikatel

 1. Obávám se, že se autorka článku mýlí. Datum uskutečnění zdanitelného plnění není povinnou náležitostí daňového dokladu, pokud je shodný s datem vystavení daňového dokladu, stačí uvést datum vystavení dokladu (viz § 29 odst. 1 písm. h) Pokud se mýlím já, dejte mi vědět. Díky
 2. datum vystavení faktury, datum splatnosti, datum uskutečnění; zdanitelného plnění (liší-li se od data vystavení faktury), způsob úhrady (převodem, hotově), příp. číslo účtu, základ, sazba a výše daně* (v české měně). *Výši daně nemusíte uvádět, pokud ji přiznává odběratel. Pozor
 3. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je datum skutečného zjištění spotřeby, tj. datum výpočtu množství a ceny elektřiny či jiných produktů. Stanovení DUZP je upraveno podnikovou normou. Daňový doklad vydáváme plátcům DPH v souladu se zákonem o DPH

Zástupci GFŘ ve svém stanovisku uvedli, že v případě vývozu zboží ve smyslu § 66 ZDPH je okamžik uskutečnění plnění datum, kdy zboží vystoupilo z území Evroé unie podle § 66 odst. 3 ZDPH, nicméně lze připustit v souladu se Směrnicí uvedení na daňový doklad jako okamžik uskutečnění plnění datum, kdy došlo k dodání zboží dle § 21 ZDPH Zdanitelné plnění u převodu nemovitosti nastane: dnem předání nemovitosti nabyvateli do užívání; dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí; Zákon o DPH. Viz Uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DP Otázka: Faktury za prodej zboží vystavené předem. Dobrý den, dodavatele mi za nákup zboží přavidelně zasílá faktury, na kterých je uvedeno dřívější datum vystavení, než datum uskutečnění zdanitelného plnění

DPH pro začátečníky - 2

Den uskutečnění zdanitelného plnění - ve většině případů jde o datum dodání výrobku nebo služby. rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného zboží. Základ daně. Sazbu daně. Výši daně - výše daně musí být vždy uvedena v české měně Co navíc musí obsahovat faktura v případě plátce DPH: daňové identifikační číslo dodavatele, pokud je odběratel také plátcem DPH, tak i odběratele.; den uskutečnění zdanitelného plnění - ve většině případů jde o datum dodání výrobku nebo služby. Plátce DPH vystavující fakturu z přijaté zálohy zde uvádí datum přijetí platby Faktury za nás vystavuje náš odběratel, jak je uvedeno ve smlouvě. Poslední dobou vznikají situace, že chybně uvedl na faktuře datum splatnosti, výši daně či jiné nesrovnalosti. My tvrdíme, že datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) musí být jedině datum vystavení, protože i rozhodné Pokud není smlouva, bylo by třeba znát podrobnosti případu. Pozor na příslušná ustanovení zákona o DPH - Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve Označení dokladu - například číselné, Datum vystavení dokladu, Částku. V případě plátců DPH musí faktura obsahovat ještě následující: DIČ - Daňové identifikační číslo, Datum uskutečnění zdanitelného plnění, Rozsah a druh dodávané služby, Základ, výši a sazbu daně

Rozdílné kurzy v účetnictví a DPH - Portál POHOD

Datum - vystavení, splatnosti a uskutečnění, zdanitelného plnění, Formu zaplacení faktury a číslo účtu, Informace o výši daně. Ukázku, jak taková faktura plátce DPH vypadá, najdete na stránkách FakturaOnline. Faktura neplátců DPH. U podnikatelů či OSVČ, kteří nejsou plátci DPH se ještě dále rozlišuje, zda. - datum vystavení - datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení - cena celkem včetně DPH - údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den, kdy bylo zboží skutečně dodáno nebo služba poskytnuta. Na faktuře je většinou shodný s datem vystavení. Pozor! Poplatník si může nárokovat odepsání daně v momentě obdržení daňového dokladu. Když dojde k přijetí a zaplacení platby ve stejném měsíci, není.

Databáze článků z oblasti daně z přidané hodnoty Datum vystavení dokladu musí být tedy maximálně 15 dní po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Dále musí daňový doklad obsahovat přesné identifikační označení kupujícího i prodávajícího (včetně DIČ), evidenční číslo dokladu, výši ceny bez daně (základ daně), sazbu daně a k tomu samozřejmě i výši. datum vystavení faktury, v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění - to je den dodání zboží nebo služby či přijetí platby, rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku, základ daně, sazbu daně, výši daně (v Kč) Mezi další náležitosti patří například evidenční číslo daňového dokladu, datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění, příp. datum přijetí platby, předmět a rozsah plnění a informace o ceně, tj. jednotková cena, základ daně a sazba daně a výše daně. Daň musí být vyčíslena v korunách 4.1 USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ A POVINNOST PŘIZNAT DAŇ U TUZEMSKÝCH PLNĚNÍ 4 Uskutečnění plnění a daňová povinnost Dílčí plnění Dílčí plnění (uskutečněné ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách, přičemž nejde o celkové plnění) se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Příkla

DIČ dodavatele, Evid. číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, základ daně a daň (členění podle jednotlivých sazeb daně) a kód předmětu plnění. Dotaz 2 - Režim přenesení daňové povinnosti u pozdě obdrženého dokladu z roku 201 rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum vystavení daňového dokladu, základní nebo sníženou sazbu daně, a dále. jde-li o daňový dobropis, evidenční číslo původního daňového dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění, v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši. DATUM USKUTEČNĚNÍ ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ. Velké změny v DPH nastaly od 1. 1. 2013 a 1. 4. 2013. Při určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda se jedná o dodání zboží, převod nemovitosti či poskytnutí služby Doplním paní Marii. Splatnost nemá s uskutečněním zdanitelného plnění nic společného. Není vždy jednoduché stanovit DUZP, najdete v v § 21 až 25 zákona o DPH. Pokud poskytujete služby, tak DUZP je den poskytnutí služby. Můžete ale vystavit DD ještě před poskytnutím služby, v tom případě nastane DUZP dnem vystavení DD

Místo plnění; Zdanitelná plnění; Uskutečnění plnění; Daňové doklady; Základ daně a jeho opravy; Sazby daně a její opravy; Osvobozená plnění; Nárok na odpočet daně; Vracení daně; Zvláštní režimy; Kontrolní hlášení; Správa daně; Ostatn

Datum vystavení před datem DUZP - BusinessCenter

 1. Obdrželi jsme několik daňových dokladů na přijatou platbu a na všech je datum vystavení dokladu dříve než datum zdanitelného plnění. Mám tyto doklady firmě vrátit a požadovat nové, nebo je možné je v účetnictví ponechat. Nevím na jaký § v zákoně o DPH se odvolat. Děkuji za odpověd. přidat reakc
 2. datum uskutečnění zdanitelného plnění - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č
 3. Daňový doklad faktura na částku 4.316,- Kč, datum vystavení 12. 5. 2006, datum splatnosti 22. 5. 2006, datum uskutečnění zdanitelného plnění 12. 5. 2006, faktura byla vystavena za stavební materiál. Celková škoda - částka za neuhrazené faktury firmou MIPOLSTAV, a..
 4. Pro SK dříve platilo, že se předvyplňovala dle data (vystavení) dokladu a data plnění následovně: pokud bylo datum dokladu nejvýše 15. den následujícího měsíce po datu plnění, tak datem dokladu, a pokud bylo datum dokladu vyšší než uvedené maximum, nastavilo se datum ESL na uvedené maximum

Datum uskutečnění zdanitelného plnění Datum vystavení daňového dokladu Datum splatnosti:: 10.1.2019 24.1.2019: 10.1.2019 Forma úhrady : Platebním příkazem D A Ň O V Ý D O K L A D FAKTURA Text položky Množství MJ J.cena bez DPH Celkem bez DPH Sazba DPH Částka DPH Celkem s DPH Odměna pro rok 2019 dle Příkazní smlouvy UKRUK. Vede-li vystavovatel dokladu účetnictví, faktury se stávají účetním dokladem a jejich podobu upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Na doklad se tedy uvádí: informace o dodavateli (viz výše), popis zboží nebo služby, za které je doklad vystaven, peněžní sumu buď celkově nebo podrobně, datum vystavení. Pokud se pokusíte zaúčtovat daňový doklad, který nemá vyplněné datum uskutečnění zdanitelného plnění, zobrazí se chybová hláška a doklad nebude zaúčtován. Výjimkou jsou vydané dobropisy. Dobropisy vydané lze účtovat i pokud nemají zadané Datum zdanitelného plnění. Při zaúčtování se účtuje i o DPH 7) datum vzniku daňové povinnosti, pokud se liší od data vystavení faktury, nebo není-li datum vzniku daňové povinnosti známo, odkaz na dotyčné zdanitelné plnění; (7) the date on which VAT becomes chargeable, in so far as that date differs from the date of issue of the invoice, or, if the date on which VAT becomes. Cílem je stanovit jednotné datum vzniku daňové povinnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je určeno okamžikem uskutečnění dodání. The aim is to create a single date on which the tax becomes chargeable, that of the date of the chargeable event as determined by the time of the supply

§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti (1) Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak Daňové doklady vystavované plátcem DPH musí obsahovat navíc v porovnání s účetním dokladem (viz neplátce DPH) Datum uskutečnění zdanitelného plnění - tj. datum poskytnutí služby nebo prodeje zboží, popřípadě datum přijetí platby, DIČ dodavatele, DIČ odběratele a dále musí faktura obsahovat vyčíslený Základ.

Neplátců DPH se Datum zdanitelného plnění (DUZP) netýká. Z legislativního a účetního hlediska to není potřeba, na fakturách ho tedy neuvádí. Pro účetnictví je DUZP u neplátců rovno datu vystavení faktury, případně datum uvedené v textu faktury datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění - den, ke kterému jste povinni přiznat daň (v případě, že se liší od data vystavení); v praxi to bývá den, kdy jste dodali zboží či službu nebo jste přijali zálohu. Povinné údaje ve speciálních případec

Vydaná faktura dříve než duzp? - BusinessCenter

DUZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění epet

Vystavení dokladu potvrzení nijak neovlivňuje datum plnění zadané na dobropisu. Od okamžiku potvrzení dobropisu se dobropis začne podílet na přiznání DPH, resp. může se promítnout do ESL hlášení. Takto potvrzený dobropis nelze již opravovat Zdanitelné plnění u poskytnutí služby. Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Případně dnem přijetí úplaty, pokud je u převodu práva sjednán způsob stanovení úplaty a není známa její. Díl 4 Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit § 20a Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby (1) Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. § 21 Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby (1) Při dodání.

Otázky a odpovědi DAUC

Datum uskutečnění zdanitelného plnění kdy došlo k uskutečnění plnění. Vystavení daňového dokladu před poskytnutím služby způsobí, že služba je z pohledu daně z přidané hodnoty uskutečněna již přede dnem jejího skutečného poskytnutí → datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud není shodné s datem vystavení → cena celkem včetně DPH → údaj o použité sazbě DPH nebo sdělení, že jde o plnění osvobozené od DPH (viz § 46-47 zákona o DPH Datum uskutečnění zdanitelného plnění u poskytování služeb: dnem poskytnutí služby či dnem vystavení daňového dokladu (dle toho, který den nastal dříve); dnem, který je uveden ve smlouvě a dochází k převodu práva; dnem přijetí platby, pokud je sjedná způsob úplaty, ale k uvedenému dni není známa výše úplaty Mezi datem vystavení a datem uskutečnění zdanitelného plnění by neměla být doba delší než 15 dnů, neboť v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona o DPH je dodavatel - plátce DPH povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění. datum uskutečnění zdanitelného plnění - při vystavení daňových dobropisu se pole datum uskutečnění zdanitelného plnění využívá pro vložení data doručení. Toto pole se také takto ve formuláři přejmenuje

Předchozí verze: Uskutečnění zdanitelného plnění a oprava základu daně v cizí měně - reklamace AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014 Společnost s ručením omezeným 30. listopadu 2013 (denní kurz ČNB 25,26 Kč/EUR) vystavila fakturu za službu pozinkování českému plátci ve výši 30 000 EUR bez DPH datum vystavení daňového dokladu datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně Jak je anglicky Datum uskutečnění zdanitelného plnění? Potřebuju vystavit daňový doklad v angličtině a protože to dělám v Excelu (fakt mám málo faktur), tak potřebuju přepsat Datum uskutečnění zdanitelného plnění na anglickou verzi. Jak se to tedy řekne správně v angličtině? Nejpoužívanější termín je pro to. datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu, jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně Vystavení faktury. Fakturace probíhá v těchto krocích: 1. Datum vystavení. Datum UUP/UZP. Datum uskutečnění účetního případu / zdanitelného plnění. Datum splatnosti. Datum splatnosti. Forma úhrady. Forma úhrady. Typ. Typ dokladu. Poznámka. Lze využít číselník poznámek

datum vystavení faktury dříve neľ DUZP Daně, účetnictví

 1. rozsah a předmět zdanitelného plnění; datum vystavení dokladu; datum uskutečnění zdanitelného plnění; výše ceny celkem (včetně DPH) základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané.
 2. Podle zákona o DPH pro přiznání a nárokování DPH je datum vystavení faktury dodavatele datem zdanitelného plnění, tzn., že pokud dodavatel vystaví fakturu 29. 9. 2005, je den uskutečnění zdanitelného plnění 9/2005, což je datum pro přiznání a nárokování DPH. (Jsme měsíční pláci DPH)
 3. g) datum vystavení daňového dokladu, h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, podle toho, který nastane dříve, pokud se liší, i) jednotkovou cenu bez daně, j) základ daně, k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona
 4. Datum vystavení faktury:2 Datum splatnosti: Datum uskutečnění 2 zdanitelného plnění: Created Date: 3/21/2014 2:55:50 PM.
 5. Datum vystavení dokladu: Datum splatnosti: Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 15.10.2015 29.11.2015 15.10.2015 Dodavatel: Tel.: 244 402 232 Fax.: 244 402 279 bova@bovapolygon.cz DIČ:CZ5651091028 IČO: 11213175 Vydáno ŽC městské Ěásti Praha 12, evidenční číslo 310012-7661-91 Příjemce: Česká školní inspekc
 6. datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné s datem vystavení), výše ceny celkem (včetně daně), základní, snížená nebo druhá snížená sazba daně, případně sdelění, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o.

Datum uskutečnění účetního případu a datum uskutečnění

Vazba na datum . U plátce DPH se kurz váže na datum uskutečnění zdanitelného plnění. U neplátce je kurz navázán na datum vystavení. Pokud je tedy u plátce DPH při editaci faktury změněno datum uskutečnění zdanitelného plnění, změní se i kurz použitý ve faktuře f) datum uskutečnění zdanitelného plnění (zpravidla shodné s datem vystavení), g) výše ceny celkem (včetně daně), h) základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty

datum vystavení dokladu, plně stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění, výše ceny bez daně. Namísto toho se uvádí celková částka včetně daně. Daňový doklad se vystavuje nejdříve ve dni uskutečnění zdanitelného plnění, ale nejpozději do 15 dnů od tohoto dne Datum uskutečnění zdanitelného plnění je třeba uvést na novém dokladu stejné, jako měl původní doklad. Odběrateli je třeba přeposlat jak stornovaný doklad, tak nový doklad. Storno dokladu zajistí to, že do následného kontrolního hlášení původní doklad nevstoupí - platební podmínky(jakým způsobem se provede úhrada za fakturované zboží nebo služby, jaké je datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti) - za co se platí - tedy k jakému zboží nebo službám se faktura vztahuje(včetně rozepsání jednotlivých kusů, částek, %DPH a rozepsání DPH * DATUM vystavení dokladu /stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění, je s ním totožné/ * PRODÁVAJÍCÍ uvádí SAZBU daně a celkovou částku /cenu včetně DPH/ * ODBĚRATEL - pokud chce doklad uplatnit pro účely odpočtu daně na VSTUPU, musí doplnit datum vystavení faktury datum uskutečnění zdanitelného plnění datum uskutečnění zdanitelného plnění je v rámci dané tříměsíční etapy datum splatnosti specifikace dodávky název a datum smlouvy/objednávky rozsah a předmět plnění (dodávky) rozsah a předmět plnění je specifikován (nejedná se o obecně formulovaný.

Datum vystavení dokladu: 17.12.2014 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 17.12.2014 11213175 Vydáno ŽO UŮ městské části Praha 12, evidenční číslo 310012-7681-01 Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 00 Praha 5 DIČ> IČO; 00838994 objednávky Vám fakturujeme následující semináře: Jedn. cena základ K datum vystavení 28.1.08, datum splatnosti 15.2.08, datum uskutečnění plnění 28.1.08. Předem díky. Macex — 3. 2. 2008 1:19: 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitost

Fórum - datum vystavení x DUZP - Nakladatelství Sagit, a

 1. Datum vystavení dokladu - datum uvedené na dokladu, Datum uskutečnění zdanitelného plnění - datum dle dokladu (pokud takové datum doklad nemá uvedeno, vyplňte datum vystavení dokladu), Datum úhrady výdaje - datum uvedeno na pokladním dokladu nebo na výpisu z bankovního účtu
 2. Daňový doklad - faktura 16302171 Odběratel / příjemce zdanitelného plnění: 1 Jan Novák Na Cibulce 1 Beroun-Závodí 266 01 Beroun 1 Jan Novák Na Cibulce 1 Beroun-Závodí 266 01 Beroun 1 Zasílací adresa: Datum vystavení: Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.03.2016 21.03.2016 Datum splatnosti: 11.04.2016 K úhrad : 0,00 K
 3. Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na
 4. Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum vystavení
 5. Novinky o mobilních aplikacích - DUZP, datum vystavení
Co všechno musí obsahovat faktura? – Jak začít podnikatsúčto fakturuje za vás! | súčtoPořizování faktureurofakturaFaktura za elektřinu krok za krokem - Ceny energie