Home

Resumé bakalářské práce

Resumé bakalářské/diplomové prác

 1. árních prací
 2. Pro profil bakalářské práce by mělo stačit přibližně 200 slov. Méně je někdy více. Až začnete psát, věnujte pozornost délce vět. Souvětí by měla být spíše kratší, jasná a stručná. Jednoduše se pokuste srozumitelně charakterizovat, o co v práci jde, a nezabývejte se drobnými detaily
 3. Résumé bakalářské práce Jméno autora: Václav Klimeš Název práce: Etické otázky spo ření, investic a burzovních spekulací Résumé: Práce rozebírá etické problémy související se spo řením, investicemi a burzovními spekulacemi. Má t ři části. První část oz řejmuje ekonomické pojmy a mechanismy, se kterým
 4. Resumé bakalářské/diplomové práce Slovo resumé pochází z francouzského jazyka a zpravidla jde o jakési shrnutí práce či publikace. V českém jazyce v resumé znamená shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl či stručný obsah díla
 5. RESUMÉ - BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŠNÝDLOVÁ Alena Umírání, smrt, eutanázie. Bakalářská práce v rozsahu 63 stran, vedoucí: PhDr. Libor Ovečka, Th.D. Cílem bakalářské práce bylo: 1/ popisnou formou seznámit každého z jejích čtenářů v základních rysech s okolnostm
 6. Resumé v bakalářské práci je pouze v české verzi. Resumé je včleněno za závěrem práce. • je shrnutím celé práce, • nejlépe podle jednotlivých kapitol, • je určeno především pro ty, kteří celou práci nečetli. Anotac
Bakalářská práce: od rešerší k formální úpravě - Institut

Jak napsat resumé diplomové práce - StudentMa

Abstrakt bakalářské práce Pod pojmem abstrakt v bakalářské práci si můžeme představit krátkou a zároveň výstižnou charakteristiku obsahu celé práce, jenž vypracovává sám autor. Jedná se o krátké shrnutí obsahu, které zahrnuje způsob řešení, použité metody a výsledky šetření 2.1 Zaměření bakalářské a diplomové práce 2.2 Obsahová struktura bakalářské a diplomové práce 3 Postup při zadávání bakalářské a diplomové práce 3.1 Volba tématu 3.2 Projekt - návrh bakalářské a diplomové práce 3.3 Postup při projektování bakalářské a diplomové práce 3.4 Doporučené etapy zpracování bakalářské a diplomové práce Důvodem výběru tohoto tématu a způsobu zpracování práce je můj dlouhodobý zájem o problematiku firemní komunikace, jejího obsahu, prostředků a moţností. To, ţe je zejména vnitrofiremní komunikace důleţitá pro celý chod firmy, je neoddiskutovatelný fakt. Zajímalo mě, zda lze i ve firemní komunikaci, najít prvk Poslední částí práce jsou český a anglický abstrakt, v rozsahu cca ¾ strany každý. Jedná se o resumé práce, informaci o jejím obsahu, struktuře a výsledcích. Je uveden titulkem Abstrakt a názvem práce a umístěn na konci bakalářské a magisterské diplomové práce. Z cvičných důvodů není na škodu pro svou vlastní vědeckou činnost) potřebuje dozvědět to podstatné o Vaší bakalářské práci: Těžiště práce, téma, nastínění problému, seznámení s teoretickou a praktickou částí práce (cca 3 věty) Cíle práce, otázky, které si práce klade (cca 2 věty

Tématem bakalářské práce jsou Projevy renesančního antropocentrismu v díle Williama Shakespeara. Záměrem práce bude prozkoumat, zdali se prvky tzv. renesanþního antropocentrismu urþitým způsobem promítly do vybraných her Williama Shakespeara. Záměru práce bude dosahováno prostřednictvím interpretac Resumé bakalářské/diplomové práce V českém jazyce v resumé znamená shrnutí nejdůležitějších zjištění a závěrů, ke kterým autor při svém zkoumání dospěl či stručný obsah díla. Zpravidla se využívá u bakalářských, diplomových nebo i seminárních prací. Jak na poznámky pod čarou v MS Word Resumé bakalářské práce Milestones in the sky is a collection of illustrations based on aviation's best and most known aircraft, starting with the first flight of Wright Flyer up until present times. Being an aviation fan ever since I was a small child, it was a Abstrakt, anotace nebo resumé je součásti každé bakalářské, diplomové, závěrečné či ročníkové práce. Téměř vždy musí být přeloženo do angličtiny či jiného světového jazyka. Obsahuje: překlad max. 3/4 A4 do AJ; je možné přeložit i více textu (i několik normostran) - podléhá individuální kalkulac Anotace každé bakalářské nebo diplomové práce by měla obsahovat cca 5 až 10 řádků textu. Pokud je bakalářská práce napsaná v českém jazyce, nebo ve slovenštině, tak by v podmínkách ČR a SR měla mít svůj anglický popřípadě německý překlad

RESUMÉ - BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ŠNÝDLOVÁ Alena Umírání, smrt, eutanázie. Bakalářská práce v rozsahu 63 stran, vedoucí: PhDr. Libor Ovečka, Th.D. Cílem bakalářské práce bylo: 1/ popisnou formou seznámit každého z jejích čtenářů v základních rysech s okolnostmi současného procesu umírání a smrti, včetně vybraných konkrétních údajů; 2/ přesvědčit ho o tom. bakalářské práce. Obsah bakalářské práce se nesmí odchýlit od původního zadání, všechny body zadání musí být splněny. Závěr má obvykle 1 - 2 strany. Úprava textu, vzhled stránek text bakalářské práce se píše v českém jazyce na počítači (velikost písma 12 - Times New Roman Překlady anotací bakalářských a diplomových prací. Vítejte na stránkách určených pro studenty vysokých škol, kteří potřebují přeložit anotaci (abstrakt či resumé) své bakalářské, diplomové nebo disertační práce z češtiny do angličtiny. Vaši anotaci přeložím kvalitně, profesionálně a za přiměřenou cenu Závěrečná práce je Vaší vizitkou. Z tohoto důvodu určitě formátování své práce nepodceňujte. Zaujměte tedy svou prací na první pohled! Pokud potřebujete profesionálně, rychle a kvalitně naformátovat, upravit a opravit svou závěrečnou práci nebo využít našich dalších nabízených služeb, neváhejte nás kontaktovat

anotace stručně uvádí, o čem práce pojednává, neobsahuje však konkrétní výsledky, resumé stručně shrnuje výsledky a závěry. Teď, když už si rozumíme, můžeme se pustit do práce - psaní anotace. Délka (rozsah) anotace. Délka se může lišit v závislosti na požadavcích vysoké školy Jak psát bakalářskou práci: formální požadavky. Rozsah bakalářské práce se pohybuje v rozmezí 30 až 50 stran v závislosti na požadavcích dané univerzity, fakulty či katedry. Obsah práce, její výsledky a závěry musí prokazovat solidní přehled autora o oblasti, na kterou se v průzkumu zaměřuje Resumé: Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměřenou na nelegální pobyt cizinců v České republice. Jejím cílem bylo odpovědět na otázku, jaké jsou okolnosti nelegálního pobytu cizinců v České republice, jejich důvody pro nelegální pobyt, důsledky ze stránky právní, ekonomické a společenské. Práce se skládala ze dvou částí, a to z části teoretické a části praktické 9. Resumé diplomové (bakalářské) práce je: Vyberte jen jednu z následujících možných odpovědí. Shrnutí v některém ze světových jazyků, nejlépe v angličtině, v rozsahu cca 700 znaků deseti řádků, stručně charakterizujících celou práci. Zhodnocením splněných cílů, které byly popsány a stanoveny v úvodu bakalářské práce je stanovení průzkumných předpokladů a ověření jejich platnosti na základě provedeného průzkumu. Cíl bakalářské práce Teoretická část práce si klade za cíl uvést základní informace o syndromu vyhoření, vysvětlit jeho vznik a průběh a informovat o obecných zásadác

Vypracování závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce je jednou z nejdůležitějších součástí studia, jíž prokazujete schopnost samostatného myšlení a analýzy problémů. Zpracování závěrečné práce se řídí pravidly, která stanovují její formální i obsahové náležitosti Jak napsat abstrakt diplomové/bakalářské práce? Každý odborný text, který má charakter diplomové, či bakalářské práce, by měl být uvozen tzv. abstraktem. Jak však takový abstrakt napsat, co do něj uvést a co naopak vynechat? Jak jej koncipovat, aby byl důstojným a výstižným, aby dokázal práci, jejíž tvorbě jsme. Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Volnoasové aktivity dětí školního věku a jejich zapojení do zájmového vzdělávání hlavně z toho důvodu, že podle mého názoru je volný þas dětí tohoto věku velmi důležitý pro jejich další vývoj, jak z fyzického tak i psychologického hlediska Jako hlavní zdroj historických událostí při kompilaci této bakalářské práce posloužil výzkum historika a bibliografa Fang Chao-yinga (1908 - 1985) z bibliografického slovníku Arthura Hummela Eminent Chinese of the Ch'ing Period (1644-1912) z roku 1943 své práci zaměřit na názory obyvatel. Zjišťovala jsem jejich postoj, jelikož se smrt týká každého člověka a měl by být brán ohled na občany. V této práci je porovnáván názor osob, kterým je 39 let a méně, a názor osob starších 40 let. Zajímalo mě, zda se objeví výrazné rozdíly mezi těmito dvěma skupinami.

Formátování, korektura a úprava bakalářských i diplomových

Tématem této bakalářské práce je Etika v e veřejné správě . Je to bezpochy-by velmi důležité téma, ale někdy také dosti opomíjené. Cílem této práce je vhled do problematiky etiky ve veřejné správě. Etiku ve veřejné správě ovlivňuje v nemalé míře demokratická společnost Název diplomové práce v anglickém jazyce. Resumé. Klíčová slova 2. Struktura práce: Titulní list - ve vročení uveďte měsíc a rok Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval/a samostatně, všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány Resumé (angl. Summary) píše diplomant česky, je-li jeho práce v angličtině a naopak. Cílem je popsat celý proces práce. Doporučený rozsah je 2-3 strany. Bibliografie je abecedně řazený seznam použitých pramenů a literatury. V literární práci je nutno rozlišit primární a sekundární literaturu Korektury bakalářské práce, diplomové práce, formátování, překlad abstraktu, připravení prezentace a mnohem více. Realizujeme korektury bakalářské práce či jakékoliv studentské práce a firemních textů v češtině či slovenštině. Korektura diplomové práce je obšírnější pojem a může zahrnovat jazykovou a.

Práce musí obsahovat: obsah, soupis použité literatury, resumé v českém (je-li práce psána anglicky)/anglickém jazyce (je-li psána česky), a pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy. ÚAJD dále upřesňuje obsah a formu bakalářské práce takto bakalářské práci zabývat. Cílem práce bude zodpovědět otázku, jaký byl Monnetův vliv na podobu evroé integrace a současné Evroé unie a jak se Monnetovy integrační plány odlišovaly od reality. Pokusím se zanalyzovat Monnetův život a jeho dílo v rámci evroého integračního procesu

Za kvalitou si stojíme. Při nespokojenosti vrátíme peníze a dáme 200 Kč navrch! Stačí nám napsat Resumé, tedy obsah či shrnutí je útvarem, s kterým se setkáte při tvorbě diplomové, či bakalářské práce. Neobejdou se bez něj ani některé seminární práce, proto je třeba myslet na několik pravidel Resumé bakalářské práce Utro is a video-game design project. The main point of this project was to create authentic and believable, yet aesthetically interesting visual concepts of middle European Slavic cultures from roughly 7th century. The reason, why I chose this topic is my personal interest in history and this period especially 9. Hodnocení bakalářské práce. Základní kritérium: Bakalářskou prací má kandidát dokázat, že je schopen provádět samostatný výzkum v oblasti lingvistiky, odborného překladu, či kulturních studií a literatury. Práce musí přesáhnout úroveň prostě popisnou, a musí demonstrovat kritický a analytický přístup

O bakalářské práci bude vytvořena internetová stránka, která bude umístěna na server UP. Bude vytvořeno také jednostránkové resumé v anglickém jazyce. Výstupy budou odevzdány v digitální podobě na CD - ROM, a to včetně zdrojových kódů Formátování, korektura a úprava bakalářské, diplomové, disertační, absolventské a jiné práce, korektura bibliografických citací dle norem ČSN ISO 690 nebo APA, překlad abstraktu/anotace, i metodická podpora při psaní bakalářské, diplomové, disertační, absolventské či jiné práce RESUMÉ Ve své bakalářské práci si kladu za cíl představit systém vzdělávání v konkrétní neziskové organizaci, v Junáku - svazu skautů a skautek ýR. Pro zasazení þinnosti této neziskové organizace do širšího rámce obanské spoleþnosti struně nastiňuji pojetí neziskovýc bakalářské práce, shoda autorských textů nesmí přesáhnout 30%. Obhajobu závěrečné práce koná student na katedře vedoucího závěrečné práce. U mezifakultního studia obhajuje závěrečnou práci student vždy na kmenové fakultě za přítomnosti vedoucího práce, který může být z kooperující fakulty Formátování bakalářské práce. Korektury bakalářské práce zahrnují nejen jazykovou a stylistickou korekturu, ale i formátování. Student musí při psaní práce zajistit 3 věci: Napsat práci v daném rozsahu. Zajistit jazykovou a stylistickou bezchybnost. Zajistit splnění formálních náležitostí ze strany školy

Abstrakt bakalářské práce SeminarkyZa

 1. Elektronickou podobu práce povinně tvoří tyto samostatné PDF soubory: vlastní řešení práce, abstrakt česky, abstrakt anglicky. Nepovinně může práce obsahovat další přílohy. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah , soupis použité literatury , resumé v českém jazyce a v angličtině a klíčová slova v.
 2. antního areálu). Práce napsaná v češtině musí obsahovat resumé (tj. stručný konspekt celé práce) v profilo-vém jazyce oboru v rozsahu nejméně 1800 znaků (cca 1 normostrana). Rozsah
 3. Jak probíhá obhajoba bakalářské práce? Přinášíme návod, jak se na ni připravit. Jak formulovat hypotézu. Začněte svůj výzkum správně. Jak správně citovat časopis. Návod pro tištěnou i pro elektronickou verzi. Jak napsat abstrakt k diplomové práci. Jednoduchý postup krok po kroku. Jak správně citovat diplomovou práci
 4. VZOR č. 1 FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA SLAVISTIKY NÁZEV bakalářské práce - v českém jazyce NÁZEV bakalářské práce - v anglickém jazyce NÁZEV bakalářské práce - v jazyce, v kterém je práce psána VYPRACOVAL: Jan Novák VEDOUCÍ PRÁCE: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 201
 5. ární práce bakalářské práce diplomové práce eseje referáty. úvahy rigorózní práce disertační práce MBA práce ročníkové práce. semestrální práce zápočtové práce slohové práce. čtenářské deníky. Spokojení zákazníci. Komunikace probíhala skvěle, práci jsem včas odevzdal a úspěšně obhájil.

ární práce, proto je třeba myslet na několik pravidel. Resumé je souhrnem těch. Do závěru práce, ať už bakalářské, diplomové nebo disertační, patř Resumé. Ve své bakalářské práci se zabývám tématem supervize v sociální práci. Část mé práce je zaměřena na shrnutí dosavadních teoretických přístupů a pojetí supervize v našich podmínkách. Věnuji se zde především významu supervize v sociální práci, klasifikaci supervize jak z pohledu funkce, cílů a forem. Korektury pro bakalářské práce i pro diplomové práce a korektury pravopisu nabízíme i online. Nechte korekturu a formátování bakalářské práce na nás. Korektura textů do 24 hodin

Korektury bakalářské práce, korekce celého textu po jazykové a stylistické stránce včetně vazby práce. Korektury zpracováváme nejen pro bakalářské práce ale i pro diplomové, disertační, seminární práce Bakalářská diplomová práce v oboru historie. Nedílnou součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky je bakalářská diplomová práce (dále jen BDP) a její obhajoba, která zkoušce předchází. Student je povinen zadat téma BDP do STAGu nejpozději v termínu, který stanoví aktuální harmonogram akademického roku Bakalářská práce by měla prokázat schopnost studenta pracovat s odbornou literaturou V teoretické části bakalářské práce se jedná zejména o struné přehledné shrnutí dané problematiky a definování základních pojmů s vyuţitím odborné literatury a dalších pramenů Diplomová i bakalářská práce jsou zpravidla.

Práce musí obsahovat titulní stranu, patitulní stranu, prohlášení, obsah umístěný na začátku práce, úvod, text práce členěný do kapitol, závěr, shrnutí, poznámkový aparát (pokud nejsou poznámky psány pod čarou přímo v textu), seznam literatury/pramenů a cizojazyčné resumé Pokud chcete znát cenu a možný termín formátování diplomové či bakalářské práce, pošlete nám jednoduše Váši práci a my Vám neprodleně předložíme cenovou kalkulaci - samozřejmě bezplatně a nezávazně. Překlad resumé a anotací - diplomové, disertační a bakalářské práce Příklad prověřeného životopisu, který vám získá vaši příští práci v roce 2021. Tento příklad životopisu Účetní můžete upravit a vytvořit si vlastní životopis za pár minut. Stačí vyplnit podrobnosti, nový životopis si pak stáhnout a začít rozesílat přihlášky ještě dnes! 4.6 Ve své bakalářské práce chci najít odpověď na otázku, zda v současné době najdou mladí lidé v tak uspěchané době ve svém životě místo pro svůj volný čas a jakou roli v něm hrají právě občanská sdružení mládeže

Korektury bakalářské práce, korektura diplomová

Rok obhajoby bakalářské práce: 2013 . Resumé: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou útočné fáze FC Fastav Zlín a to konkrétně v kategoriích muži A a dorost U19. Teoretická část vysvětluje především herní systémy (způsoby rozestavení) a seznamuje s aspekty útočné fáze. Praktická čás Byl/a jsem seznámen/a s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje AZ, zejména § 60 (školní dílo). Beru na vědomí, ţe VŠPJ má právo na uzavření licenĉní smlouvy o uţití mé bakalářské práce a prohlašuji, ţe souhlasím s případným uţitím mé bakalářské práce (prodej, zapůjĉení apod.)

Překlad anotace, bakalářské práce, anotace, překlady

Téma bakalářské práce proto bývá relativně úzké, aby umožňovalo proniknout do hloubky problematiky. Seminář má proto vést autory k tomu, aby výsledné zpracování nezůstávalo v rovině povrchní kompilace. řešící zvolenou problematiku, a závěr, mající charakter resumé, bude podle povahy tématu zejména ve. Résumé Tématem této bakalářské práce je návrh designu objektu vícefunkčního stolního orloje. Hlavním cílem je navrhnout objekt, zobrazující astronomická data, v moderním provedení, který se v současné době na trhu nevyskytuje bakalářské práce v té podobě, kterou určuje bod III. Součástí finální verze bakalářské práce jsou závěrečné teze práce, které student odevzdává ve fyzické i elektronické podobě, teze jsou uvedeny před obsahem bakalářské práce a nejsou součástí stránkování práce. III. Bakalářská práce 1

Téma bakalářské práce nebo konkrétní zájmový okruh student konzultuje s vyučujícím, u kterého by chtěl téma zpracovat. Na základě dohody poté student připraví v českém a anglickém jazyce název práce, téma práce, klíčová slova, anotaci a reprezentativní seznam literatury.Tyto náležitosti pošle vedoucímu, který zadá práci do SIS a předá ke schválení. V bakalářské práci mohou studenti uplatnit své nadání i zájem k profesnímu směřování. Cílem této učební příručky je proto nejen srozumitelné vysvětlení klíčových momentů bakalářské práce, ale také hlubší porozumění hodnotám, které může tato práce studentům přinést RESUMÉ Téma bakalářské práce Elektronický zabezpečovací systém, praktické vyučovaní pro SOU Elektro, je ABC závitníky, závitová očka, kalibry, mikrometry, kladiva, sekáče, měrky, nůžky na plech, tabulové nůžky, stolní a stojanové vrtačky, ilustraci problému Resumé Ve své bakalářské práci se zamýšlím nad tématem nerovností ve vzdělání a nerovností v přístupu ke vzdělání z pohledu gender, pohlaví. Jedná se o téma velmi široké a multidisciplinární. V bakalářské práci lze vystopovat v podstatě čtyři takové pohledy. Obecn Magisterská práce je druhým stupněm. Na tuto práci jsou kladeny vyšší nároky oproti práci bakalářské. Na nejvyšší stupeň vysokoškolského studia je zařazena disertační práce. Tato práce se bude zabývat náležitostmi závěrečných prací prvního a dru-hého stupně vysokoškolského studia [27]. 2.1. Funkce a význam.

Umírání, smrt, eutanázie Digitální repozitář U

Zpracování bakalářské práce není nic jednoduchého a často je tato práce podkladem, který rozhodne o vašem budoucím povolání. Tato práce má obvykle více než 30 stran a musí obsahovat všechny náležitosti (titulní list, úvodní abstrakt, dvojjazyčné resumé, přílohy, seznam používaných zkratek a poděkování. Resumé absolventské práce se zařazuje za závěr před seznamem použité literatury. Je to stručné shrnutí práce (výtah, anotace). Vychází od prvotní představy (co je obsahem práce), přes použité metody a postup až po uvedení výsledků. Resumé dává stručný přehled o práci i pro toho

Resumé - obsah, výtah,shrnutí závěrů. Rešerše - hledání, ověřování faktů a soupis výsledků tohoto hledání. To nejpodstatnější u diplomky je rozhodnutí KONEČNĚ ZAČÍT!!! Téma a cíle jsou již jasné, vedoucí práce a doporučená literatura také. Vstupní část práce rozsah bakalářské práce je stanoven na 40 - 60 stran textu, tj. Resumé v českém a ruském jazyce (uvedení cílů a výsledků práce, nikoliv, čím se autor v práci zabýval, ale co zjistil) - cca. 1 strana Formátování závěrečné práce Práce může být napsána v jazyce českém nebo ruském. Práce napsaná v češtině musí obsahovat ruské resumé (tj. stručný konspekt celé práce) v rozsahu nejméně 5000 znaků (cca 3 normostrany). Rozsah: a) bakalářská dipl. práce: minimálně 70 000 znaků (cca 40 normostran)

Digitální portfolio | Katedra informačních studií a

Překlad anotací bakalářských a diplomových prací do angličtin

Zejména pro bakalářské práce je vhodná případová studie, která je empirická, intenzivní. Např. hloubková studie jednoho nebo Závěr obsahuje doporučení do praxe, pro rozvoj oboru, stěžejní zjištění práce apod. Resumé (v češtině); summary (v angličtině). Požadavky na bakalářské a magisterské práce Katedry českého jazyka a literatury FP TUL Požadavky společné pro oba typy prací: •Znalost práce s odbornou literaturou po věcné i technické stránce (anotace, resumé, srovnání různých názorů a přístupů k problému, parafráze cizíh ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE student(ka): Jaroslav Londa který/která studuje v bakalářském studijním programu obor: Strojní inženýrství (2301R016) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce Formátování a korektury. Specializujeme se na: - formátování a korektury bakalářské práce, - formátování a korektury diplomové práce, - formátování a korektury disertační práce, - formátování a korektury absolventské práce, - formátování a korektury dalších písemných prací. Objednávka

V rámci zajištění komplexních služeb pro studenty nabízíme profesionální překlady anotací, abstraktů, resumé a shrnutí do angličtiny.. Na překlad abstraktu práce je kladen velký důraz a téměř všechny VŠ a VOŠ uvádějí, že za správnost překladu ručí student Jak napsat písemnou práci na Katedře asijských studií Bakalářské diplomové práce na KAS 14. 12. 2017 Student je povinen přihlásit zadání bakalářské diplomové práce nejpozději během 4. semestru studia (přesné datum viz harmonogram FF UP).U dvouoborového studia studen • realizovat projekt bakalářské práce na odpovídající úrovni a sepsat o tom zprávu Bakalářská práce může být založena na orientačních výzkumech, různých výzkumných šetřeních nebo může jen uceleně zpracovat, utřídit a kriticky analyzovat přehled poznatků o závažném odborném problému k práci určuje vedoucí práce, může se jednat například o rozšiřující materiály k hlavnímu tématu práce nebo reakce na teoretický text jiného odborníka. 5. HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Hodnocení závěrečné CŽV, bakalářské, diplomové práce je zpracováno v posudku, kter Písemná práce k bakalářské zkoušce Úloha sociálního pracovníka při léčb ě dětských úzkostí a strachu Daniela Procházková Studijní program: Vedoucí práce: Sociální politika a sociální práce Doc.PhDr. Jan Srnec, CSc. Studijní obor: Akademický rok: Sociální práce se zaměřením 2007 / 2008 na komunikaci a aplikovano

Formátování a korektury bakalářské, diplomové a jiné

Seminář se věnuje všem podstatným fázím tvorby bakalářské práce. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu. 8. Resumé (Dle nového Metodického pokynu ze dne 3. 12. 2008, již není na OPF vyžadováno!!!) 9. Přehled použité literatury 10. Přílohy ad 1. Název práce musí být stručný a přesně vystihovat to, co se čtenář v práci dočte. ad 2. Abstrakt obsahuje informace, o čem práce pojednává, jakou metodiku autor zvolil Bakalářská práce Je psána česky nebo polsky dle volby studenta s opačným pětistránkovým resumé a musí mít 54 000 - 72 000 znaků (tj. 30 - 40 stran normovaného textu). Pokud se jedná o práci založenou na výzkumu jazykového materiálu, požaduje se 300 excerpčních lístků. Formální úprava prací: 1 práce včetně resumé, seznamu použité literatury, seznamu zkratek se číslují arabskými číslicemi, přílohy se číslují římskými číslicemi (nezapočítávají se do celkového počtu stran). - Číslování kapitol: víceúrovňové (desetinné) Jak napsat souhrn bakalářské práce. Záměr bakalářské a diplomové práce slouží jako souhrn vašich představ o tom, jak by měla práce vypadat. Záměr práce je dokument, ve kterém formulujete svoji představu o vašem vybraném tématu a způsobu jeho řešení. Pokud se ho chystáte poprvé ukázat svému vedoucímu, je to

Bakalářské a diplomové práce: Akademický rok 2020-2021 Zadání bakalářské práce si student 2. ročníku do stanoveného termínu vypracuje osobně z podkladů poskytnutých vedoucím práce. resumé. 2. Pravidla citování literatury BP (DP) OBECNÁ PRAVIDL ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vaďura Tomáš Daňové poradenství (6202R006) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem

Anotace diplomové práce - snadno a rychle Pavel Semerá

Úvodní informace · 7 06 2006 - 17:30 ^^. Úvod: Vítejte na stránkých věnovaných problematice urbanizace. Tyto stránky postupně vznikají jako webová prezentace mojí bakalářské práce na téma Teoretické přístupy ke studiu urbanizace, kterou zpracovávám v rámci svého studia na Přírodovědecké fakultě University Karlovy. Dá-li Bůh a počasí, bude to do května hotov české resumé. krátké anglické resumé-abstrakt práce s přesným anglickým překladem názvu práce. 5 klíčových pojmů v češtině a angličtině. údaj o počtu znaků. práce v elektronické podobě (disketa nebo CD, samostatně přiložené-nevlepené do práce, podepsané, i s názvem práce), která obsahuje: soubor s prac by tato práce nemohla vzniknout. V následujících podkapitolách budou shrnuty zdroje, které jsou podstatné pro vznik této bakalářské práce. 1.1 Kritika pramen $ Veškeré údaje, které posloužily pro výzkum nemanželských potomků, byly þerpány z matrik narozených Bakalářské a diplomové práce (2020/2021) Soubory ke stažení se nacházejí níže. Nejdůležitějším dokumentem, kterým je povinen řídit se každý student, který chce obhajovat závěrečnou práci na katedře rusistiky a lingvodidaktiky jsou Závazné pokyny ke zpracování závěrečné práce.Tento dokument je v souladu s aktuálním Opatřením děkana 38/2020 - nad rámec. Cílem bakalářské práce je charakterizovat ohrožené a vyhynulé druhy savců v ČR. Práce se zaměří na charakteristiku daných taxonů včetně grafického znázornění jejich výskytu. Bakalář vybere K práci bude přiloženo zadání a anglické resumé. 4. 5

Jak psát bakalářskou práci SeminarkyZa

Rozsah bakalářské práce činí zpravidla 40-60 stran textu bez příloh, diplomové práce 60-80 stran. Stránky jsou číslovány arabskými čísly. Práce může (avšak nemusí) obsahovat textové a obrazové přílohy zařazené za resumé a klíčová slova. Přehled příloh a jejich číslování se uvádí v obsahu Špičkové resumé marketingového manažera by mělo zdůrazňovat vynikající komunikační dovednosti a multitasking. Použitím jednoho z osvědčených resumé z CVapp.cz a využitím těchto užitečných tipů pro tvorbu resumé učiníte na cestě k vysněné práci pořádný krok V bakalářské práci student prokazuje, že ovládá teoretické a metodologické základy oboru a umí své samostatném zpracování práce. Součástí resumé je i výčet klíčových slov, opět v obou jazykových verzích. Obsah se umísťuje do popředí práce, za obě jazykové verze resumé.. Spolupráce se studentem na zpracování bakalářské práce byla obecně na dobré úrovni. V BP jsou některé formální a stylistické nedostatky. Například na tabulku 3 na str. 47 není uveden odkaz a ani není v textu popsána či použití ich formy V zahraniční literatuře se můžeme na straně 49..

1. Co je účelem diplomové (bakalářské) práce

 1. arkyZa . Resumé Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor tzv. adhezního řízení podle platné příčinné souvislosti, která má svou hmotn ěprávní i procesní rovinu. V rovin ě co musí tento návrh obsahovat, a kdo je jeh Kniha je opatřena jmenným a věcným rejstříkem, soupisem.
 2. Patitul = Zadání diplomové/bakalářské práce. Vkládá se originál zadání DP/BP. Prohlášení Prohlašují, že jsem tuto diplomovou/bakalářskou práci zpracoval/a samostatně, a že jsem vyznačil/a prameny, z nichž jsem pro svou práci čerpal/a způsobem ve vědecké práci obvyklým. Plzeň, měsíc, rok Podpis plným jméne
 3. ární práce je součástí života každého studenta. Je jedno, na jaké vysoké škole jste, už první semestr Vám nějakou se

Cílem bakalářské práce je s využitím zkušeností z Asie zhodnotit dopad mikropůjček na snižování chudoby v rozvojových zemích. Struktura práce: 1. Úvod - motivace a cíl práce (chudoba ve světě a cíle jejího snižování v mezinárodních politikách, mikropůjčky jako jeden z nástrojů boje s chudobou ve světě) 2 povinného rozsahu práce je důvodem pro nedoporučení / nepřipuštění práce k obhajobě. Do rozsahu bakalářské práce se nezapočítávají úvodní strany, abstrakt, seznam použité literatury a přílohy. Minimální počet použitých literárních zdrojů je 20 pro bakalářskou a 30 pro magisterskou práci. Domácí/zahraniční Dizertační práce se z tohoto důvodu také někdy označuje jako doktorská dizertační práce. Na dizertační práci jsou kladeny vyšší nároky než na práce bakalářské a diplomové. Od autora dizertační práce se očekává zralé, původní vědecké dílo, zpracované na základě samostatného vědeckého výzkumu Posudek oponenta bakalářské práce- experimentální práce Strana 2/2 Verze 2019/05 Komentáře k bakalářské práci: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace deformace plastového dílu. Konkrétně se jedná o pouzdro světlometu osobního automobilu. V teoretické části práce auto Popis / resumé Příručka podává podrobné informace pro vytvoření bakalářských a diplomových prací. Nevěnuje se samotnému výběru tématu práce. Usnadněte si nelehký úkol, kterým je napsání bakalářské nebo diplomové práce! Je třeba dodržet stanovená pravidla ohledně obsahu, úpravy i prezentace práce..